คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title Type [ Year(Desc)]
2020
Pattaranipa Gunhakoon.  2020.  Influence of WO3 on gamma ray shielding glass in 30BaO-(50-x)B2O3-10BG-10CR-xWO3 system. Doctor of Philosophy -- Major in Physics Pattaranipa Gunhakoon.pdf (5.08 MB)
Natsupon Chutithanapanon.  2020.  Investigation of radiation and structural properties of bismuth-barium-borosilicate glass system for design as a gamma ray shielding materials. Doctor of Philosophy -- Major in Physics Natsupon Chutithanapanon.pdf (3.33 MB)
Chayanee Boonta.  2020.  An investigation of the alignment between the O-NET test items for grade 6 students with the test blueprint. Master of Arts -- Major in Teaching English as a Foreign Language Chayanee Boonta.pdf (5.73 MB)
Thanaporn Thumsa-ard.  2020.  The structures of titania nanotube arrays synthesized by one-faced anodization. Doctor of Philosophy -- Major in Physics Thanaporn Thumsa-ard.pdf (5.16 MB)
Kitayanan Ponlakhet.  2020.  Synthesis, modification and applications of layered double hydroxides as peroxidase mimic and dye adsorbent. Doctor of Philosophy -- Major in Chemistry Kitayanan Ponlakhet.pdf (6.33 MB)
Kitayanan Ponlakhet.  2020.  Synthesis, modification and applications of layered double hydroxides as peroxidase mimic and dye adsorbent. Doctor of Philosophy -- Major in Chemistry Kitayanan Ponlakhet.pdf (6.33 MB)
Tanabat Mudchimo.  2020.  Theoretical and mechanistic studies of toxic gas removals over the nanomaterial catalysts. Doctor of Philosophy -- Major in Chemistry Tanabat Mudchimo.pdf (6.9 MB)
2021
Kanjan B.  2021.  Classroom interaction and language learning: a case study of language-related episodes during in-class grammar activities between pairs of grade 4 students at an English program of a school in Northeast,Thailand. Master of Arts -- Major in Teaching English as a Foreign Language Benjawan Kanjan.pdf (1.31 MB)
Thimoonnee S.  2021.  Development of a dual sensor for glyphosate and paraquat detection based on graphite screen-printed electrode modified with mesoporous silica-platinum coated with molecularly imprinted polymer. Master of Scien Suphatsorn_Thimoonnee.pdf (9.71 MB)
Warunee Tanan.  2021.  Development of biodegradable semi-ipn hydrogels based on cassava starch-g-polyacrylic acid/natural rubber/poly vinyl alcohol as coating material for slow release urea fertilizer. Doctor of Philosophy -- Major in Chemistry Warunee_Tanan.pdf (5.02 MB)
Kunpatee K.  2021.  Development of electrochemical sensors based on carbon nanomaterials for the detection of carbamate pesticides. Doctor of Philosophy -- Major in Chemistry Kanjana Kunpatee.pdf (16.71 MB)
Nongyao Nontawong.  2021.  Development of nanomaterials and molecularly imprinted polymer based chemical sensors for selective and sensitive determination of biomarkers. Doctor of Philosophy -- Major in Chemistry Nongyao Nontawong.pdf (18.02 MB)
Sangprapai W.  2021.  Isolation and characterization of probiotics from fermented foods for developing synbiotic powder. Doctor of Philosophy -- Major in Pharmaceutical Sciences Warinee_Sangprapai.pdf (5.16 MB)
Kitchawengkul N.  2021.  Mimicking peroxidase-like activity of nitrogen-doped carbon dots coupled with laminated three-dimension microfluidic paper-based analytical device for determination of total cholesterol in whole blood. Master of Science -- Major in Chemistry Nattasa_Kitchawengkul.pdf (36.73 MB)
Khambhatoo P.  2021.  Preparation of ultrathin-film composite membrane use as nanofiltration materials. Master of Science -- Major in Chemistry Phetcharee_Khambhatoo.pdf (11.53 MB)
Dalao K.  2021.  A study of Thai first-year university students' problems in the use of aspects in different tenses. Master of Arts -- Major in Teaching English Ketsiri_Dalao.pdf (891.83 KB)
Intayot R.  2021.  Theoretical study of transition-metal decoration on carbon-based materials for enhancing hydrogen storage capacity. Master of Science -- Major in Chemistry Ratchadaree_Intayot.pdf (3.83 MB)
Ndangoh A.  2021.  The use of Pictionary game to improve students' vocabulary knowledge: a case study with the grade 7 students at Lukhamhanwarinchamrap school. Master of Arts -- Major in Teaching English Amstrong Ndangoh.pdf (791.27 KB)
2536
วัชรพงษ์ วัฒนกูล, อินทร์ ศาลางาม, นรินทร บุญพราหมณ์, วรพงษ์ สุริยจันทราทอง.  2536.  การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตสุกรป่า. Watcharapong_Wattanakul.pdf (704.64 KB)
สว่างจิต ศรีระษา, วิชชุดา แสงสีตา.  2536.  การสำรวจสภาพความต้องการที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2535. Sawangjit_Srirasa.pdf (2.58 MB)
พิทักษ์ สิงห์ทองลา, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, ศรีประไพ ธรรมแสง, อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์.  2536.  การเปรียบเทียบสายพันธุ์ข้าวโพดในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในจังหวัดอุบลราชธานี. Pitak_Singtongla.pdf (646.56 KB)
สัจจา บรรจงศิริ, สาธิต พสุวิทยกุล.  2536.  ผลของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตที่ให้ทางใบต่อการออกดอกของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย. Satja_Banjongsiri.pdf (863.31 KB)

Pages