คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2142 results
Title Type [ Year(Desc)]
2536
วัชรพงษ์ วัฒนกูล, อินทร์ ศาลางาม, นรินทร บุญพราหมณ์, วรพงษ์ สุริยจันทราทอง.  2536.  การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตสุกรป่า. Watcharapong_Wattanakul.pdf (704.64 KB)
สว่างจิต ศรีระษา, วิชชุดา แสงสีตา.  2536.  การสำรวจสภาพความต้องการที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2535. Sawangjit_Srirasa.pdf (2.58 MB)
พิทักษ์ สิงห์ทองลา, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, ศรีประไพ ธรรมแสง, อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์.  2536.  การเปรียบเทียบสายพันธุ์ข้าวโพดในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในจังหวัดอุบลราชธานี. Pitak_Singtongla.pdf (646.56 KB)
สัจจา บรรจงศิริ, สาธิต พสุวิทยกุล.  2536.  ผลของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตที่ให้ทางใบต่อการออกดอกของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย. Satja_Banjongsiri.pdf (863.31 KB)
2539
บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, ประพนธ์ บุญเจริญ.  2539.  การปลูกพืชตระกูลถั่วหลังนาในพื้นที่นาลุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี. Boontium_Lerdsupawittana.pdf (1.59 MB)
สุมนา อินทร์คำน้อย, อรทัย เลียงจินดาถาวร, มาลี ไชยเสนา.  2539.  การศึกษาความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Summana_Inkamnoi.pdf (16.71 MB)
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, อรุณศรี ปรีเปรม, วริษฎา ศิลาอ่อน, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, เพียงเพ็ญ ธิโสดา.  2539.  การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอไรท์ด้วยวิธีทดสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา. Chutinan_Prasitpuriprecha_2539.pdf (4.82 MB)
บุบผา ใจเที่ยง, รักเกียรติ แสนประเสริฐ.  2539.  การเก็บรวบรวมสายพันธุ์และขยายพันธุ์แตงกวาเพื่อการปรับปรุงพันธุ์. Boobpha_Jaitieng.pdf (439.19 KB)
กิตติ วงส์พิเชษฐ.  2539.  ผลของการตัดยอดที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว. Kitti_Wongpichet.pdf (882.48 KB)
จันทิมา เอียมานนท์, สุมนา อินทร์คำน้อย.  2539.  ภาษาถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี. Junthima_Earmanon.pdf (6.23 MB)
2540
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ, ศิริมา สุวรรณกูฏ.  2540.  การตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินได้. Chutinun_Prasitpuriprecha_2540.pdf (4.79 MB)
อรทัย เลียงจินดาถาวร.  2540.  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 3. Orathai_Liengjindathaworn.pdf (5.07 MB)
เกรียงไกร โชประการ, นิตยา วานิกร, ชำนาญ แก้วมณี, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, พิทักษ์ สิงห์ทองลา, ณรงค์ สามารถ.  2540.  การศึกษาระบบการผลิตการเกษตรของชุมชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม. Kriangkrai_Choprakarn.pdf (1.35 MB)
บังอร ศรีพานิชกุลชัย.  2540.  การสำรวจและประเมินงานวิจัยในการเรียนการสอนแบบโครงการของนักศึกษาเภสัชศาสตร์คู่สัญญา. Bangorn_Sripanichkulchai.pdf (5.35 MB)
พรรณณี รอดแรงบุญ, นารีรัตน์ มูลใจ.  2540.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวเหนียวพันธุ์ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. Pannanee_Rodrangboon.pdf (1.16 MB)

Pages