คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
[ Title(Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
PDF icon Nattida_Riantaku.pdf (4.05 MB)
PDF icon Sophon_Pewpetch.pdf (8.62 MB)
PDF icon Sunanta_Kas.pdf (23.39 MB)
PDF icon Pattanapong_Boo.pdf (7.43 MB)
PDF icon Thaned_Boo.pdf (20.97 MB)
PDF icon Vachirasak_Pak.pdf (17.78 MB)
PDF icon Kotchaphum_Srilawan.pdf (62.86 MB)
ปรีชา มีราช. (2551). ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานแผนชุมชนผ่านอินเตอร์เน็ต. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Preecha_Meerat.pdf (8.21 MB)
PDF icon Sawat_Naksuth.pdf (8.09 MB)
PDF icon KhampanSohsawaeng.pdf (3.58 MB)
PDF icon Parintip_Sea.pdf (23.84 MB)
PDF icon Weerapong_Bua.pdf (8.2 MB)
ไฉน ผลดี. (2553). ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการโรงรียนบ้านโนนยาง. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Chanai_Pol.pdf (19.96 MB)
PDF icon Nathapong_Rungpatanachaikul.pdf (71.46 MB)
PDF icon Chawalit_Thungdetchakul.pdf (36.71 MB)
PDF icon Thachada_Thiracoatr.pdf (42.61 MB)
PDF icon Suphakiat_Srangsok.pdf (10.1 MB)
PDF icon Boonmee_Thong-on.pdf (63.72 MB)
PDF icon Areerat_Vongsuwan.pdf (60.87 MB)
PDF icon Kannikaphorn_Gulboonya.pdf (29.4 MB)
PDF icon Somjit_Ura.pdf (24.7 MB)
สุวิชา เดชผล. (2555). ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจคัดกรองโรคกลุ่มเมตาบอลิก. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Suwicha_Detphon.pdf (1.42 MB)
สุชาติ สุภาพิมพ์. (2549). ระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลนักเรียนในสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Suchart_Sup.pdf (9.6 MB)
PDF icon Suwanna_Kosulwat.pdf (64.31 MB)
PDF icon Pavida_Trairatpisarn.pdf (10.1 MB)

Pages