คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
[ Title(Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
กชภูมิ ศรีละวรรณ.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร กรณีศึกษา โรงเรียนบัวงามวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Kotchaphum_Srilawan.pdf (62.86 MB)
ปรีชา มีราช.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานแผนชุมชนผ่านอินเตอร์เน็ต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Preecha_Meerat.pdf (8.21 MB)
สวัสดิ์ นาคสุทธิ์.  2550.  ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน กรณีศึกษา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ จังหวัดอำนาจเจริญ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Sawat_Naksuth.pdf (8.09 MB)
คำพันธ์ เสาะแสวง.  2558.  ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลกรณีศึกษาโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon KhampanSohsawaeng.pdf (3.58 MB)
ปริญญ์ทิพย์ แสนใจ.  2553.  ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Parintip_Sea.pdf (23.84 MB)
วีระพงษ์ บัวเขียว.  2549.  ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Weerapong_Bua.pdf (8.2 MB)
ไฉน ผลดี.  2553.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการโรงรียนบ้านโนนยาง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Chanai_Pol.pdf (19.96 MB)
ณัฐพงศ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศูนย์บริการสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Nathapong_Rungpatanachaikul.pdf (71.46 MB)
ชวฤทธิ์ ตั้งเดชกุล.  2552.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
ฐชาดา ถิระโคตร.  2556.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผลการเรียนและหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Thachada_Thiracoatr.pdf (42.61 MB)
ศุภเกียรติ สร่างโศก.  2557.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น : กรณีศึกษาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Suphakiat_Srangsok.pdf (10.1 MB)
บุญมี ทองออน.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและป้องกันภาวะแทรกซ้อนสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบออนไลน์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Boonmee_Thong-on.pdf (63.72 MB)
อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ.  2550.  ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Areerat_Vongsuwan.pdf (60.87 MB)
กรรณิการ์พร กุลบุญญา.  2552.  ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สมจิตต์ อุระงาม.  2553.  ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามการเข้าเรียนของนักศึกษาโดยใช้พ๊อกเก็ตพีซีและกล้องเว็บแคม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)PDF icon Somjit_Ura.pdf (24.7 MB)
สุวิชา เดชผล.  2555.  ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจคัดกรองโรคกลุ่มเมตาบอลิก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Suwicha_Detphon.pdf (1.42 MB)
สุชาติ สุภาพิมพ์.  2549.  ระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลนักเรียนในสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Suchart_Sup.pdf (9.6 MB)
สุวรรณา โกศัลวัฒน์.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยโสธร. วิทยาศาสตรมหาบัณทิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Suwanna_Kosulwat.pdf (64.31 MB)
ภาวิดา ไตรรัตน์พิศาล.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลนักบุญในศาสนาคริสต์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Pavida_Trairatpisarn.pdf (10.1 MB)
ชุมพล บุตรนนท์.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลการบริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Chumpon_Budnon.pdf (11.06 MB)
พิมภรดี ภักดี.  2558.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Pimparadee_Pakdee.pdf (14.64 MB)
วิระศักดิ์ ดาราสุข.  2556.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษากรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Vilasack_Dalasouk.pdf (65.48 MB)
เอกชัย ปัทมะ.  2559.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์: กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon EkkachaiPattama.pdf (10.53 MB)
วัชราวุธ พรวาปี.  2553.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักประกันเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Washaravuth_Por.pdf (24.37 MB)
อัครนันท์ นนทา.  2555.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทะเบียนประวัติคณะสงฆ์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Akkaranan_Nonta.pdf (2.02 MB)

Pages