คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2142 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Y
Chutima Arj-in.  2012.  Young learner' inductive grammar learning a case of Pratomsuksa 5 students. Master of Arts (Major in Teaching English As A Foreign Language) Chutima_Arj.pdf (10 MB)
วนิดา แก่นอากาศ, ธนกร ลิ้มสุวรรณ, อนุพงษ์ รัฐิรัมย์, พิชิต โสภากัณฑ์.  2546.  กรณีศึกษาการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Wanida_Kanakas.pdf (12.02 MB)
จิรนันท์ เตมีย์.  2550.  กรดกลูตามิกอิสระในเนื้อไก่เนื้อ ไก่ลูกผสมพื้นเมืองและไก่พื้นเมือง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Jiranan_Tam.pdf (11.42 MB)
สุรชัย นุ่มสารพัดนึก.  2556.  กรรมวิธีขึ้นรูปกึ่งของแข็งอลูมิเนียมผสมรีดเย็น 2024 โดยขบวนการอบอ่อนเต็มที่ และ อัดขึ้นรูปเย็น. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Surachai_Numsarapatnuk.pdf (123.06 MB)
มารีน่า ตาเดอิน.  2556.  กระดานฝึกเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่สำหรับพัฒนาแนวคิด เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Marina_Taday-in.pdf (38.81 MB)
ขรรค์เพชร ชายทวีป, ณรุจน์ วศินปิยมงคล, บุญทิวา พ่วงกลัด.  2557.  กระบวนการจัดการที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษากุดก่วยและบุ่งเซียงติก ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. Kunpetch_Chaytaweep.pdf (1.44 MB)
วัณณิตา มรกตเขียว.  2552.  กระบวนการตัดสินใจของนักการเมืองท้องถิ่นในการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการปกครอง Wannita_Mor.pdf (81.66 MB)
ดวงหทัย อินทะชัย.  2553.  กระบวนการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Duanghatai_Int.pdf (35.52 MB)
จิตกร จักรศรี.  2555.  กระบวนการนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติของเทศบาลตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Jitakorn_Jaksri.pdf (1.06 MB)
สุรศักดิ์ บุญอาจ.  2558.  กระบวนการปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษาลาวและกัมพูชาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Surasak_Boon-ard.pdf (49.25 MB)
กิติพร โชประการ.  2552.  กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี.
อรทัย เลียงจินดาถาวร.  2553.  กระบวนการเรียนรู้เชิงนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) Orathai_Lie.pdf (88.37 MB)
อุ่นเอื้อ สิงห์คำ.  2554.  กระบวนการและผลกระทบของการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธ. บริหารศาสตรมหาบัณฑิต Unuea_Sin.pdf (15.87 MB)
ไพรรินทร์ พฤตินอก.  2554.  กระบวนการใช้ทุนทางสังคมในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษา หมู่บ้านโนนสังข์ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา Prairin_Pru.pdf (33.14 MB)
นภัทร หอมพิกุล.  2559.  กลยุทธ์การตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้ศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Naphat_Hompikul.pdf (2.54 MB)
แพรวตา ศรีษะโคตร.  2563.  กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการวิทยุคลับฟรายเดย์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทย Praewta_Srisakhot.pdf (2.3 MB)

Pages