คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
PDF icon Mongkhonphan_Tantiwatcharakunthon.pdf (49.02 MB)
PDF icon Passapong_Pewporchai.pdf (11.33 MB)
พงษ์เทพ บุญกล้า. (2562). เรื่องเล่าประมงพื้นบ้านปากมูนกับปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Phonhthep_Bunkla.pdf (73.44 MB)
PDF icon Silapakone_Lom.pdf (10.6 MB)
จารุพันธ์ ไพพูลพิมพ์. (2557). เส้นโค้งความเค้น-ความเครียดของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jaruphan_Phaiphulphim.pdf (1.02 MB)
PDF icon Nantanit_Meesawad.pdf (87.21 MB)
พระเมษชัย ใจสำราญ. (2559). แนวคิดปิตาธิปไตยในพระวินัยปิฎก. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon PhraMechai_Jaisamran.pdf (46.85 MB)
วิจิตรา รุ่งแสง. (2564). แนวคิดเกี่ยวกับเด็กและคุณค่าในวรรรกรรมเยาวชนของสุมาลี บำรุงสุข. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Wijittra_Ruanseang.pdf (3.04 MB)
PDF icon Rujiraporn_Sripattayakorn.pdf (8.26 MB)
PDF icon Jutharat_Jaksri.pdf (937.57 KB)
ฉัตรฤดี ศิริลำดวน. (2551). แนวทางการปรับปรุงการฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Chadrudee_Sirilamduan.pdf (13.3 MB)
PDF icon Nanphaon_Ounsim.pdf (1.17 MB)
PDF icon Sairung_Dinkoksung.pdf (3.69 MB)
PDF icon Dusit_Sin.pdf (8.47 MB)
PDF icon Khanittha_Napapet.pdf (5.26 MB)
PDF icon Tanyapon_Asipong.pdf (5.87 MB)
พิสมัย ทองมั่น. (2559). แนวทางการพัฒนาด่านศุลกากรช่องเม็ก. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pissamai_Thongman.pdf (2.35 MB)
PDF icon Sakuna_Rat.pdf (36.18 MB)
PDF icon Pratubjai_Sikka.pdf (23.47 MB)
PDF icon Witchuda_Won.pdf (10.31 MB)
PDF icon Pariwat_Somnuek.pdf (71.29 MB)
PDF icon Chansamone_Xaiyalath.pdf (26.95 MB)
PDF icon Kikeo_Sangphachan.pdf (5.09 MB)
PDF icon Kitkawindet_Wongmun.pdf (5.61 MB)
PDF icon Janya_Inthornnongphai.pdf (1.07 MB)

Pages