คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
เนตรทราย ศิริสาร.  2564.  อิทธิพลของสิ่งเร้าภายในและสิ่งเร้าภายนอกที่ส่งผลต่อส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้าตามกระแสนิยมของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Netsai_Sirisan.pdf (933.28 KB)
วัชราภรณ์ เจริญพร.  2556.  อิทธิพลของสื่อ ความภาคภูมิใจในตนเอง และภาพลักษณ์ร่างกายที่มีผลต่อการยอมรับการทำศัลยกรรมความงาม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Watcharaporn_Charoenporn.pdf (29.58 MB)
สรวิชญ์ จันทร์มณี.  2559.  อิทธิพลของอัตราป้อนที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมในการเชื่อมแบบเสียดทานของวัสดุต่างชนิด . วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล PDF icon Srorawit_Chanmanee.pdf (23.93 MB)
สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, แก้ว อุดมศิริชาคร, บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา.  2544.  อิทธิพลของเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงและปริมาณคลอโรฟิลล์ในข้าว. PDF icon Suwat_Teerapongthanakorn.pdf (1.22 MB)
ปิยณัฐ โตอ่อน.  2554.  อิทธิพลค่าของความเป็นกรด - ด่างของทรายต่อระยะเวลาการก่อตัวในการทำแบบหล่อทรายฟูรานโดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Piyanat_Too.pdf (38.14 MB)
วัชรพงษ์ แสงนิล, จารุวรรณ์ วงบุตดี, สุริยง แผลงงาม.  2558.  อุบัติการณ์โรคมาลาเรีย และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่แบบลำดับขั้น เพื่อวางแผนและป้องกันในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon WatcharapongSangnil.pdf (26.63 MB)
สุพรรณ สุดสนธิ์.  2551.  ฮิวริสติกสำหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางพาหนะขนส่ง กรณีที่ศุนย์กระจายสินค้ากลางมีมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่มีเงื่อนไขขนาดการบรรทุกและระยะทางการขนส่งที่จำกัด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Suphan_Sodsoon.pdf (16.43 MB)
เชษฐา สมไชย.  2557.  ฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางรถรับ-ส่งนักศึกษา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Chetta_Somchai.pdf (47.71 MB)
ทรรศิน ศรีวราพงศ์.  2559.  ฮิวริสติกส์สำหรับการแก้ปัญหาการมอบหมายงานแบบหลายขั้น: กรณีศึกษาการขนส่งไก่. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon TassinSrivarapongse.pdf (1.05 MB)
ศุภชัย วรรณเลิศสกุล.  2550.  เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน : โอกาสและอุปสรรคสำหรับประเทศไทย. PDF icon Supachai_Wanlertsakul.pdf (58.7 MB)
ประเวช จันทร์ฉาย.  2553.  เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)PDF icon Prawech_Jan.pdf (108.52 MB)
พนัส ดอกบัว.  2552.  เครือญาติข้ามพรมแดนรัฐชาติของกลุ่มชาติพันธุ์บรู บ้านท่าล้ง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Phanat_Dok.pdf (19.63 MB)
อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์, เอกชัย บุปผเวส, พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล.  2550.  เครื่องคั่วงา. PDF icon Ariyaporn_Pongrat.pdf (17.56 MB)
กาญจนา บันสิทธิ์, เอกชัย บุปผเวส, พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล, อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์.  2550.  เครื่องทำความสะอาดและอบเมล็ดงา. PDF icon Kanjana_Bansiddhi.pdf (104.72 MB)
ธนกร ลิ้มสุวรรณ.  2549.  เครื่องประจุไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาวะความเข้มแสงต่ำ. PDF icon Thanakorn_Limsuwan.pdf (5.4 MB)
ปฏิภาณ พิทักษา.  2561.  เครื่องร่อน: การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Patipan_Phitaksa.pdf (5.94 MB)
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา, นันทวัฒน์ วีระยุทธ, อนิรุตต์ มัทธุจักร์.  2547.  เครื่องอบแห้งแบบแผ่รังสี. PDF icon Ampaisak_Teeboonma.pdf (3.47 MB)
ประชิต หล้าแหล่ง.  2547.  เงื่อนไขที่มีความสัมพันธ์ต่อความยั่งยืนของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิขาเกษตรผสมผสานPDF icon Prachit_Lha.pdf (4.23 MB)
พิทักษ์ สีดา.  2561.  เซลล์พันธุศาสตร์ของปาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพPDF icon Phithak_Seeda.pdf (1.18 MB)
รุ่งวสันต์ ไกรกลาง.  2562.  เทคนิคการติดตามการสึกหรอเครื่องมือทางอ้อมสำหรับกระบวนการเสียดทานแบบกวนของอะลูมิเนียมเชิงประกอบพื้นผิว. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Rungwasun_Kraiklang.pdf (18.21 MB)
วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์, กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย, เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย.  2548.  เทคนิคการประเมินสภาพและพฤติกรรมทางพลศาสตร์ของสะพานรถไฟ. PDF icon Wiwat_Puatatsananon.pdf (8.03 MB)
ประพนธ์ บุญเจริญ, นรินทร บุญพราหมณ์, วันชัย อินทิแสง.  2543.  เทคนิคการปรับปรุงผลผลิตทุ่งหญ้ารูซี่พืชอาหารสัตว์ที่ใช้ประโยชน์ผ่านมาแล้ว 3 ถึง 4 ปี. PDF icon Prapon_Boonjareon.pdf (6.23 MB)
ประพนธ์ บุญเจริญ, วันชัย อินทิแสง, นรินทร บุญพราหมณ์.  2550.  เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าพืชอาหารสัตว์ในสภาพพื้นที่ลุ่มดินทราย. PDF icon Prapon_Boonjarearn.pdf (8.11 MB)
มงคลพันธ์ ตันติวัชรกุลธร.  2562.  เป้าหมายของ 7-methoxyheptaphylline ต่อวิถีที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งที่พบในโรคอัลไซเมอร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพPDF icon Mongkhonphan_Tantiwatcharakunthon.pdf (49.02 MB)
ภาสพงศ์ ผิวพอใช้.  2548.  เพลงลูกทุ่งอีสานกับการสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น : ศึกษาในผลงานเพลงของศิริพร อำไพพงษ์. PDF icon Passapong_Pewporchai.pdf (11.33 MB)

Pages