คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Desc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
รัฐกิจ หิมะคุณ.  2552.  รูปแบบการจัดการปัญหาสาธารณะของหน่วยงานท้องถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนแออัดแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จตุพล รุจิพัชร์กุล.  2554.  รูปแบบการจัดการแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ : ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานในเขตเทศบาลนครอุดรธานี. รป.ด (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) Jatupol_Ruj.pdf (30.9 MB)
อัมพวัน ศรแผลง.  2555.  รูปแบบการใช้ Multiple Representation ในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง กฎของนิวตัน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Umpawan_Sor.pdf (3.85 MB)
รัชวุฒิ รักษ์มณี.  2558.  รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวถ่ายภาพ ณ แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว Ratchawut_Rukmanee.pdf (66.79 MB)
เจมณี ทะริยะ.  2563.  รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมสำหรับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว Jemanee_Tariya.pdf (8.63 MB)
วรากร ถีสูงเนิน.  2560.  รูปแบบภาวะผู้นำที่มีต่อความผูกพันของพนักงาน : กรณีศึกษาสายธุรกิจสุกร ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Warakorn_Teesungnoen.pdf (1.75 MB)
วรากร ถีสูงเนิน.  2560.  รูปแบบภาวะผู้นำที่มีต่อความผูกพันของพนักงาน : กรณีศึกษาสายธุรกิจสุกร ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Warakorn_Teesungnoen.pdf (1.75 MB)
ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ.  2558.  รูปแบบสมรรถนะวิศวกรฝายผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Paitoon_Vashirawongpinyo.pdf (6.41 MB)
ทิพย์สุวรรณ แซ่ลี้.  2561.  รูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมของชุมชนบ้านอาลึ และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว Thipsuwan_Saelee.pdf (3.73 MB)
ทิพย์สุวรรณ แซ่ลี้.  2561.  รูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมของชุมชนบ้านอาลึ และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว Thipsuwan_Saelee.pdf (3.73 MB)
พรภัสสร อิศรางกูรณอยุธยา.  2555.  รูปแบบและวิธีให้การเรียนรู้ทางการเมืองกับสมาชิกกลุ่มการเมืองภาคประชาชน : กรณีศึกษากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดอุบลราชธานี. รัฐศาสตรมหาบัณพิต -- สาขาวิชาการปกครอง Pornpatsorn_Issaranggul.pdf (3.86 MB)
พิทักษ์พรพัลลภ สุพัตรา.  2563.  รูปแบบโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ Supattra_Pitukpornpunlop.pdf (1.41 MB)
จารวี วรรณชาติ.  2562.  ฤทธิ์ของสารสกัดหมาก มะขาม และคาวตอง ที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ Charawi_Wannachat.pdf (19.04 MB)
พัชราภรณ์ บุญศิลป์.  2562.  ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากจิ้งหรีดสายพันธุ์ทองดำต่อโรคอัลไซเมอร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ Patchrapon_Boonsin.pdf (3.2 MB)
ชาญณรงค์ เงยวิจิตร.  2560.  ลักษณะการทุจริตในการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ศึกษาในเขตอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Charnarong_Ngoeiwichit.pdf (826.04 KB)
พิรุณพร ตริรักษา.  2556.  ลักษณะการใช้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ KTB On The Move กรณีศึกษาของธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตอุบลราชธานีและสำนักงานเขตมุกดาหาร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Piroonporn_Triraksa.pdf (19.97 MB)
อัธยา อรรถอินทรีย์.  2554.  ลักษณะทางพันธุกรรมของปลาหมู 5 ชนิด สกุล Yasuhikotakia ในประเทศไทย : ประเด็นเพื่อการอนุรักษ์. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ Athaya_Art.pdf (20.04 MB)
จีระพงศ์ พันธ์ดี.  2555.  ลักษณะสมบัติน้ำเสียฟาร์มสุกรขนาดเล็กในอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Jerapong_Pan.pdf (2.66 MB)
ณพล บุตราช.  2561.  ลักษณะเฉพาะอนาเทสเฟสและรูไทลเฟสของท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่อุณหภูมิในการอบแตกต่างกัน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์ Napon_Butrach.pdf (2.43 MB)
ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย.  2559.  วงจรซีมอสโอทีเอแบบมีช่วงอินพุดกว้างที่สามารถปรับค่าได้อย่างเชิงเส้นและการประยุกต์ใช้. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Danupat_Dunagmalai.pdf (2.16 MB)
ฐิติมา โกศัลวิตร.  2549.  วัยรุ่นหญิงไทยกับบุหรี่และการสูบบุหรี่ในผู้หญิง. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต Thitima_Kos.pdf (6.76 MB)
บุญทิวา พ่วงกลัด.  2554.  วาทกรรม "บุญนิยม" : กรณีศึกษาชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง Boonthiwa_Pau.pdf (31.78 MB)
วณิชชา โนภาศ.  2563.  วาทกรรมกับการสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองในรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชน: การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงพิพากษ์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทย Wanitcha_Nopas.pdf (1.84 MB)
มะนีวอน แพงโสม.  2552.  วาทกรรมว่าด้วยเรื่อง"บ้านพัฒนา" : กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองบึง เมืองปะทุมพอน แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา Manivone_Phengsom.pdf (84.85 MB)
อนิรุธ สืบสิงห์.  2548.  วิธีการจัดรูปแบบข้อมูลแบบใหม่สำหรับแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้วิธีเคราซ์คอมโพสิชันบนระบบคลัสเตอร์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Aniruth_Sueb.pdf (17.71 MB)

Pages