คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Desc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
วริณศิญา พงษ์เกษ.  2556.  ระบบสารสนเทศเพื่องานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคระบบแถวคอยร่วมกับเทคนิคอิงกฎเกณฑ์ : กรณีศึกษา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Warinsiriya_Phongket.pdf (80.77 MB)
พรธิวา วงษ์พิทักษ์.  2556.  ระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Porntiwa_Vongphitak.pdf (73.65 MB)
เพชรรัตน์ พรหมทา.  2558.  ระบบสารสนเทศเพื่องานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : กรณีศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท PetcharatPromatar.pdf (3 MB)
วราภรณ์ สารวัน.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่องานวางแผนและงบประมาณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
ชนก พุ่มศฤงฆาร.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการแบบทดสอบวัดผลการศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณธฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Chanok_Pumsaringkarn.pdf (77.35 MB)
ภัทรวดี บุญสิงห์.  2558.  ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยแนะนำร้านอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ตารางการตัดสินใจ . วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Patharawadee_Boonsing.pdf (2.77 MB)
ไวยกรณ์ พรมจันทร์.  2553.  ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
พรปวีณ์ ศิรวงศ์สกุล.  2549.  ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Pornpawee_Sir.pdf (11.4 MB)
ระวีวรรณ วงศ์พิมพ์.  2552.  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สันทิส พิมพ์ทอง.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อประเมินและคัดกรองพฤติกรรมเด็กนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2 กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวฮี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Suntis_Pimtong.pdf (12.64 MB)
สุเมธ นามแก้ว.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Sumeth_Namkaew.pdf (11.71 MB)
รุ่งเพชร กันตะบุตร.  2557.  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Rungphet_Kantabut.pdf (1.77 MB)
ภูมินทร์ ศรีทานันท์.  2552.  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการงานเอกสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Phumin_Sri.pdf (73.75 MB)
ปภาดา ศรีนวล.  2553.  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานแนะแนวการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) Papada_Sri.pdf (28.25 MB)
ธงชัย ศรีกัมพล.  2549.  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบติดตามนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Thongchai_Sri.pdf (4.79 MB)
อำนาจ อุ่นแก้ว.  2588.  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยพืชอาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Amnat_Ounkaew.pdf (2.44 MB)
ธนันญ์ชัย เรืองแสน.  2548.  ระบบสารสนเทศเมนูอาหารไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Thanunchai_Rueng.pdf (5.76 MB)
ณัฐวรรธ เผ่าภูธร.  2556.  ระบบสารสนเทศเอกสารสิทธิ์ที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสนับสนุนระบบทะเบียนเกษตรกร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Nattawat_Paophuthon.pdf (45.15 MB)
สุชาดา โล้กูลประกิจ.  2556.  ระบบสารสนเทศแนะแนวการศึกษาต่อ : กรณีศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Suchada_Lok.pdf (14.3 MB)
วัชรินทร์ เกตวงศา.  2551.  ระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
อธิป เกตุศิริ.  2549.  ระบบสำรองห้องผ่านระบบเครือข่าย กรณีศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Atip_Ket.pdf (7.94 MB)
ผดุง กิจแสวง.  2555.  ระบบเฝ้าตรวจวัดระดับเยื้องศูนย์มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบเวลาจริง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า PadungKitsawang.pdf (2.71 MB)
ธวัชชัย สิงหัษฐิต.  2549.  ระบบเฝ้าตรวจสอบและบันทึกการทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Tawatchai_Sin.pdf (13.43 MB)
วรนุช ศรีพลัง.  2557.  ระบบแนะนำข้อมูลสำหรับห้องสมุดออนไลน์โดยใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วมและข้อมูลส่วนบุคคล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Woranuch_Sriphalang.pdf (8.49 MB)
ศศิกรานต์ วนัสบดีไพศาล.  2561.  รูปแบบการค้าส่งชายแดนของผู้ประกอบการท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Sasikran_Wanatsabodeepaisarn.pdf (4.38 MB)

Pages