คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
วัชรินทร์ เกตวงศา.  2551.  ระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
อธิป เกตุศิริ.  2549.  ระบบสำรองห้องผ่านระบบเครือข่าย กรณีศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Atip_Ket.pdf (7.94 MB)
ผดุง กิจแสวง.  2555.  ระบบเฝ้าตรวจวัดระดับเยื้องศูนย์มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบเวลาจริง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าPDF icon PadungKitsawang.pdf (2.71 MB)
ธวัชชัย สิงหัษฐิต.  2549.  ระบบเฝ้าตรวจสอบและบันทึกการทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Tawatchai_Sin.pdf (13.43 MB)
วรนุช ศรีพลัง.  2557.  ระบบแนะนำข้อมูลสำหรับห้องสมุดออนไลน์โดยใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วมและข้อมูลส่วนบุคคล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Woranuch_Sriphalang.pdf (8.49 MB)
ศศิกรานต์ วนัสบดีไพศาล.  2561.  รูปแบบการค้าส่งชายแดนของผู้ประกอบการท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Sasikran_Wanatsabodeepaisarn.pdf (4.38 MB)
กิติพจน์ แสนสิงห์.  2553.  รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ ชุมชนบ้านบัวเทิง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาPDF icon Kittipotch_Seansing.pdf (160.69 MB)
นภดล พัฒนะศิษอุบล.  2548.  รูปแบบการจัดการด้านการตลาดของตลาดทางเลือกกรณีศึกษา : สหกรณ์บุญนิยม ราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Noppadon_Phattanasitubon.pdf (4.36 MB)
รัฐกิจ หิมะคุณ.  2552.  รูปแบบการจัดการปัญหาสาธารณะของหน่วยงานท้องถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนแออัดแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จตุพล รุจิพัชร์กุล.  2554.  รูปแบบการจัดการแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ : ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานในเขตเทศบาลนครอุดรธานี. รป.ด (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)PDF icon Jatupol_Ruj.pdf (30.9 MB)
อัมพวัน ศรแผลง.  2555.  รูปแบบการใช้ Multiple Representation ในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง กฎของนิวตัน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Umpawan_Sor.pdf (3.85 MB)
รัชวุฒิ รักษ์มณี.  2558.  รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวถ่ายภาพ ณ แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวPDF icon Ratchawut_Rukmanee.pdf (66.79 MB)
เจมณี ทะริยะ.  2563.  รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมสำหรับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวPDF icon Jemanee_Tariya.pdf (8.63 MB)
วรากร ถีสูงเนิน.  2560.  รูปแบบภาวะผู้นำที่มีต่อความผูกพันของพนักงาน : กรณีศึกษาสายธุรกิจสุกร ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Warakorn_Teesungnoen.pdf (1.75 MB)
วรากร ถีสูงเนิน.  2560.  รูปแบบภาวะผู้นำที่มีต่อความผูกพันของพนักงาน : กรณีศึกษาสายธุรกิจสุกร ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Warakorn_Teesungnoen.pdf (1.75 MB)
ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ.  2558.  รูปแบบสมรรถนะวิศวกรฝายผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Paitoon_Vashirawongpinyo.pdf (6.41 MB)
ทิพย์สุวรรณ แซ่ลี้.  2561.  รูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมของชุมชนบ้านอาลึ และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวPDF icon Thipsuwan_Saelee.pdf (3.73 MB)
ทิพย์สุวรรณ แซ่ลี้.  2561.  รูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมของชุมชนบ้านอาลึ และชุมชนบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดสุรินทร์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวPDF icon Thipsuwan_Saelee.pdf (3.73 MB)
สุรศักดิ์ บุญอาจ.  2560.  รูปแบบและความคิดหลักของเรื่องในภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลออสการ์ พ.ศ. 2553-2559. PDF icon Surasak_Boonard.pdf (21.23 MB)
พรภัสสร อิศรางกูรณอยุธยา.  2555.  รูปแบบและวิธีให้การเรียนรู้ทางการเมืองกับสมาชิกกลุ่มการเมืองภาคประชาชน : กรณีศึกษากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดอุบลราชธานี. รัฐศาสตรมหาบัณพิต -- สาขาวิชาการปกครองPDF icon Pornpatsorn_Issaranggul.pdf (3.86 MB)
สุพัตรา พิทักษ์พรพัลลภ.  2563.  รูปแบบโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการPDF icon Supattra_Pitukpornpunlop.pdf (1.41 MB)
ชาญชัย คงเพียรธรรม.  2563.  ร่องรอยของอารยธรรมเขมรในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Chanchai_Kongpiendham.pdf (57.52 MB)

Pages