คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
พัฒนพงษ์ บุตรภักดี.  2549.  ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Pattanapong_Boo.pdf (7.43 MB)
สุนันทา กสิพันธ์.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการสั่งซื้อพัสดุและการจ้างเหมาบริการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
โสภณ ผิวเพชร.  2550.  ระบบสารสนเทศเพื่อการออกใบรับรองตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP : Good Agricultural Practice). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารทนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Sophon_Pewpetch.pdf (8.62 MB)
ณัฐธิดา เหรียญตะคุ.  2561.  ระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Nattida_Riantaku.pdf (4.05 MB)
ณัฐธิดา เหรียญตะคุ.  2561.  ระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Nattida_Riantaku.pdf (4.05 MB)
วริณศิญา พงษ์เกษ.  2556.  ระบบสารสนเทศเพื่องานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคระบบแถวคอยร่วมกับเทคนิคอิงกฎเกณฑ์ : กรณีศึกษา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Warinsiriya_Phongket.pdf (80.77 MB)
พรธิวา วงษ์พิทักษ์.  2556.  ระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Porntiwa_Vongphitak.pdf (73.65 MB)
เพชรรัตน์ พรหมทา.  2558.  ระบบสารสนเทศเพื่องานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : กรณีศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon PetcharatPromatar.pdf (3 MB)
วราภรณ์ สารวัน.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่องานวางแผนและงบประมาณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
ชนก พุ่มศฤงฆาร.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการแบบทดสอบวัดผลการศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณธฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Chanok_Pumsaringkarn.pdf (77.35 MB)
ภัทรวดี บุญสิงห์.  2558.  ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยแนะนำร้านอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ตารางการตัดสินใจ . วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Patharawadee_Boonsing.pdf (2.77 MB)
ไวยกรณ์ พรมจันทร์.  2553.  ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
พรปวีณ์ ศิรวงศ์สกุล.  2549.  ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Pornpawee_Sir.pdf (11.4 MB)
ระวีวรรณ วงศ์พิมพ์.  2552.  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สันทิส พิมพ์ทอง.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อประเมินและคัดกรองพฤติกรรมเด็กนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2 กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวฮี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Suntis_Pimtong.pdf (12.64 MB)
ดุสิต ศรีสร้อย.  2561.  ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาหม่บ้าน กรณีศึกษาบ้านศรีไคออก หมู่ 4. PDF icon Dusit_Srisoi.pdf (15.23 MB)
สุเมธ นามแก้ว.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Sumeth_Namkaew.pdf (11.71 MB)
รุ่งเพชร กันตะบุตร.  2557.  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Rungphet_Kantabut.pdf (1.77 MB)
ภูมินทร์ ศรีทานันท์.  2552.  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการงานเอกสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Phumin_Sri.pdf (73.75 MB)
ปภาดา ศรีนวล.  2553.  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานแนะแนวการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)PDF icon Papada_Sri.pdf (28.25 MB)
ธงชัย ศรีกัมพล.  2549.  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบติดตามนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Thongchai_Sri.pdf (4.79 MB)
อำนาจ อุ่นแก้ว.  2588.  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยพืชอาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Amnat_Ounkaew.pdf (2.44 MB)
ธนันญ์ชัย เรืองแสน.  2548.  ระบบสารสนเทศเมนูอาหารไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Thanunchai_Rueng.pdf (5.76 MB)
ณัฐวรรธ เผ่าภูธร.  2556.  ระบบสารสนเทศเอกสารสิทธิ์ที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสนับสนุนระบบทะเบียนเกษตรกร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Nattawat_Paophuthon.pdf (45.15 MB)
สุชาดา โล้กูลประกิจ.  2556.  ระบบสารสนเทศแนะแนวการศึกษาต่อ : กรณีศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท PDF icon Suchada_Lok.pdf (14.3 MB)

Pages