คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
Title Type [ Year(Asc)]
2561
PDF icon Kamolporn_Nakornchaikul.pdf (44.35 MB)
PDF icon Prakid_Woralert.pdf (7.23 MB)
PDF icon Verachai_Phongburut.pdf (2.23 MB)
PDF icon Malai_Namwong.pdf (6.06 MB)
PDF icon Aseesah_Din-a.pdf (24.97 MB)
PDF icon Pithakpong_Namwong.pdf (5.43 MB)
PDF icon Suwaros_Leelas.pdf (2.6 MB)
PDF icon Bundasak_Angmanee.pdf (11.54 MB)
PDF icon Wichean_Piwbang.pdf (4.58 MB)
ธรรมกรานต์ พังยะ. (2561). การออกแบบและสร้างเตาความร้อนสูงแบบควบคุมและแสดงผลตามเวลาจริง. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Tommakran_Pangya.pdf (5.8 MB)
PDF icon Panukorn_Boonsit.pdf (4.85 MB)
PDF icon Prapat_Boontem.pdf (7.45 MB)
สุวิทย์ สุขเพิ่ม. (2561). การเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งลมร้อนโดยใช้หัวเผาวัสดุพรุนแบบวงแหวน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Suwit_Sookperm.pdf (9.83 MB)
PDF icon Phanyawat_Chunchaiphak.pdf (3.54 MB)
PDF icon Chaiya_Chomchalao.pdf (2.46 MB)
PDF icon Naiyana_Wongsakham.pdf (1.87 MB)
PDF icon Udompong_Ketsripongsa.pdf (2.16 MB)
PDF icon Kanlayanee_Suvetvetin.pdf (5.68 MB)
PDF icon Likhit_Pholdee.pdf (1.88 MB)
PDF icon Pakkaphon_BoonLaung.pdf (4.95 MB)
พรรณพิมล ศรีทอง. (2561). ทัศนคติการออมของครัวเรือนในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Punpimon_Srithong.pdf (939.53 KB)
PDF icon Pheeraphat_Hoa.pdf (34.93 MB)
PDF icon Pheeraphat_Hoa.pdf (34.93 MB)
PDF icon Pheeraphat_Hoa.pdf (34.93 MB)
PDF icon Nongluck_Payakkasirinawin.pdf (65.74 MB)

Pages