คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title Type [ Year(Asc)]
2561
กมลพร นครชัยกุล.  2561.  การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Kamolporn_Nakornchaikul.pdf (44.35 MB)
ประกิจ วรเลิศ.  2561.  การศึกษามโนมติวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางการเรียน เรื่อง อัตราเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Prakid_Woralert.pdf (7.23 MB)
วีระชัย ผ่องบุรุษ.  2561.  การศึกษาสภาวะทางการเงินของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Verachai_Phongburut.pdf (2.23 MB)
มาลัย นามวงษ์.  2561.  การสร้างชุดการทดลองอย่างง่ายที่ทำจากเส้นด้ายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เซลล์กัลวานิก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Malai_Namwong.pdf (6.06 MB)
อาร์ซีซ๊ะ ดินอะ.  2561.  การสร้างชุดทดลองการไทเทรตอย่างง่ายแบบย่อส่วนและต้นทุนต่ำเพื่อส่งเสริมการเรียน ทักษะการทดลอง และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องกรด-เบส. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Aseesah_Din-a.pdf (24.97 MB)
พิทักษ์พงษ์ นามวงษ์.  2561.  การสร้างชุดทดลองด้วยกระดาษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องสารกำหนดปริมาณโดยใช้ปฏิกิริยากรด-เบส. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Pithakpong_Namwong.pdf (5.43 MB)
สุวรส ลีลาศ.  2561.  การสร้างและทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามวัดการตัดสินใจร่วมด้วยราสซ์โมเดล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพPDF icon Suwaros_Leelas.pdf (2.6 MB)
บรรดาศักดิ์ อ่างมณี.  2561.  การออกแบบและสร้างระบบแสดงผลตามเวลาจริงพร้อมกับควบคุมชุดกำเนิดสนามไฟฟ้ากระแสความต่างศักย์สูง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์PDF icon Bundasak_Angmanee.pdf (11.54 MB)
วิเชียร ผิวบาง.  2561.  การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์PDF icon Wichean_Piwbang.pdf (4.58 MB)
ธรรมกรานต์ พังยะ.  2561.  การออกแบบและสร้างเตาความร้อนสูงแบบควบคุมและแสดงผลตามเวลาจริง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์PDF icon Tommakran_Pangya.pdf (5.8 MB)
ภาณุกรณ์ บุญสิทธิ์.  2561.  การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนและข้อกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว (Dendrobium pulchellum Roxb. ex Lindl.). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพPDF icon Panukorn_Boonsit.pdf (4.85 MB)
ประพัฒน์ บุญเต็ม.  2561.  การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนแผ่นเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบโดยใช้วัสดุพรุน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Prapat_Boontem.pdf (7.45 MB)
สุวิทย์ สุขเพิ่ม.  2561.  การเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งลมร้อนโดยใช้หัวเผาวัสดุพรุนแบบวงแหวน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Suwit_Sookperm.pdf (9.83 MB)
ปัญญวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์.  2561.  การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถรับส่งนักเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Phanyawat_Chunchaiphak.pdf (3.54 MB)
ไชยา โฉมเฉลา.  2561.  การแก้ปัญหาการเลือกทำเลที่ตั้งและการจัดสรรงานแบบหลายระดับขั้น: กรณีศึกษาการเพาะปลูกพืชพลังงานทดแทน จังหวัดนราธิวาส โดยพิจารณาภาวะความเสี่ยงต่อการก่อวินาศกรรม. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Chaiya_Chomchalao.pdf (2.46 MB)
นัยนา วงศ์สาคำ.  2561.  การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในสารคดี ชุด "แม่วาดเมียบียอร์น": กลวิธีทางภาษากับการสื่ออุดมการณ์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทยPDF icon Naiyana_Wongsakham.pdf (1.87 MB)
อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา.  2561.  การใช้วิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างในการวางแผนเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Udompong_Ketsripongsa.pdf (2.16 MB)
กัลยาณี สุเวทเวทิน.  2561.  ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติในการปรับปรุงโปรแกรมการบำบัดผู้เสพยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์PDF icon Kanlayanee_Suvetvetin.pdf (5.68 MB)
ลิขิต ผลดี.  2561.  ความเฉื่อยทางคลินิกในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพPDF icon Likhit_Pholdee.pdf (1.88 MB)
ภัคพล บุญเหลือง.  2561.  ตำนานปรัมปรา: ความสำคัญกับกลุ่มชาติพันธุ์เยออำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทยPDF icon Pakkaphon_BoonLaung.pdf (4.95 MB)
พรรณพิมล ศรีทอง.  2561.  ทัศนคติการออมของครัวเรือนในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Punpimon_Srithong.pdf (939.53 KB)
พีรภัทร ห้าวเหิม.  2561.  นโยบายการพัฒนาอีสานของรัฐบาลสยามตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่าง พ.ศ.2453-2477. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาประวัติศาสตร์ PDF icon Pheeraphat_Hoa.pdf (34.93 MB)
พีรภัทร ห้าวเหิม.  2561.  นโยบายการพัฒนาอีสานของรัฐบาลสยามตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่าง พ.ศ.2453-2477. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาประวัติศาสตร์ PDF icon Pheeraphat_Hoa.pdf (34.93 MB)
พีรภัทร ห้าวเหิม.  2561.  นโยบายการพัฒนาอีสานของรัฐบาลสยามตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่าง พ.ศ.2453-2477. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาประวัติศาสตร์ PDF icon Pheeraphat_Hoa.pdf (34.93 MB)
นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน.  2561.  ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสีผิวและคุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาเกษตรศาสตร์PDF icon Nongluck_Payakkasirinawin.pdf (65.74 MB)

Pages