คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
[ Title(Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ผดุง กิจแสวง. (2555). ระบบเฝ้าตรวจวัดระดับเยื้องศูนย์มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบเวลาจริง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon PadungKitsawang.pdf (2.71 MB)
PDF icon Atip_Ket.pdf (7.94 MB)
วัชรินทร์ เกตวงศา. (2551). ระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Watcharintra_Kat.pdf (39.41 MB)
PDF icon Suchada_Lok.pdf (14.3 MB)
PDF icon Nattawat_Paophuthon.pdf (45.15 MB)
ธนันญ์ชัย เรืองแสน. (2548). ระบบสารสนเทศเมนูอาหารไทย. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Thanunchai_Rueng.pdf (5.76 MB)
PDF icon Amnat_Ounkaew.pdf (2.44 MB)
PDF icon Thongchai_Sri.pdf (4.79 MB)
PDF icon Papada_Sri.pdf (28.25 MB)
PDF icon Phumin_Sri.pdf (73.75 MB)
PDF icon Rungphet_Kantabut.pdf (1.77 MB)
PDF icon Sumeth_Namkaew.pdf (11.71 MB)
ดุสิต ศรีสร้อย. (2561). ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาหม่บ้าน กรณีศึกษาบ้านศรีไคออก หมู่ 4. อุบลราชธานี: คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Dusit_Srisoi.pdf (15.23 MB)
PDF icon Suntis_Pimtong.pdf (12.64 MB)
PDF icon Raweewan_Won.pdf (92.52 MB)
PDF icon Praetawan_Jar.pdf (31.79 MB)
PDF icon Pornpawee_Sir.pdf (11.4 MB)
PDF icon Patharawadee_Boonsing.pdf (2.77 MB)
ชนก พุ่มศฤงฆาร. (2551). ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการแบบทดสอบวัดผลการศึกษา. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Chanok_Pumsaringkarn.pdf (77.35 MB)
PDF icon Waraporn_Sar.pdf (20.76 MB)
PDF icon PetcharatPromatar.pdf (3 MB)
PDF icon Porntiwa_Vongphitak.pdf (73.65 MB)
PDF icon Warinsiriya_Phongket.pdf (80.77 MB)
PDF icon Nattida_Riantaku.pdf (4.05 MB)

Pages