คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Desc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
นัยนา แสนทวีสุข.  2551.  ระดับความสามารถตนเองของผู้ดูแลเด็กต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ Naiyana_Saentaweesook.pdf (12.72 MB)
วัชรี บุตรศรี.  2546.  ระดับเเรงจูงใจของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีในการดำเนินงานพัฒนาเเละรับรองคุณภาพโรงพยาบาล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาการบริหารบริการสุขภาพ Watcharee_Bud.pdf (3.47 MB)
หนึ่งฤทัย พรหมวาที.  2549.  ระดับแอนติบอดีที่ตอบสนองต่อวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล ในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Nuengruthai_Pro.pdf (3.57 MB)
อนวัช กาทอง.  2551.  ระบบการจองห้องพักผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต : กรณีศึกษาหอพักจตุพร อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Anawat_Katong.pdf (14.95 MB)
นฤมิต โอบอ้วน.  2550.  ระบบการจัดการฐานข้อมูลเกษตรกรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Narumit_Obuanpdf.pdf (8.29 MB)
ปรัชญา ตักโพธิ์.  2552.  ระบบการจัดการน้ำเสียของฟาร์มสุกร : กรณีศึกษาจีรศักดิ์ฟาร์ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จินตกวี ศรีวิไล.  2550.  ระบบการจัดการหอพัก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Jintakawee_Srivilai.pdf (7.5 MB)
วราลักษณ์ คำเนตร.  2552.  ระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านเว็บไซต์ กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Waraluck_Kumnat.pdf (95.62 MB)
กาจบัณฑิต ศรีโท.  2553.  ระบบการดำเนินงานห้องพยาบาลและติดตามสุขภาพนักเรียน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จักราพิชญ์ อัตโน.  2552.  ระบบการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แบบออนไลน์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
นพพร พนานุสรณ์.  2549.  ระบบการประเมินผลงานข้าราชการครู เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Nopporn_Pan.pdf (34.1 MB)
ชวินทร์ พลหาญ.  2555.  ระบบการสมัครเข้าเรียนต่อ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Chawin_Ponharn.pdf (1.46 MB)
ทรรศนันทน์ ภักดิ์ภูมิสิริ.  2559.  ระบบการเตรียมความพร้อมและแบบทดสอบออนไลน์ สำหรับการสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Thsanan_Puckpomsiri.pdf (2.89 MB)
กฤษณ์ กนิษฐพยาฆร์.  2548.  ระบบงานทะเบียนออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Krit_Kanit.pdf (37.68 MB)
ธิติพร ชาญศิริวัฒน์.  2549.  ระบบงานยานพาหนะผ่านเครือข่าย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Thitiporn_Cha.pdf (14.54 MB)
พิมพ์สุดา ไฉยากุล.  2549.  ระบบจดจำเสียงพูดภาษาอังกฤษด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับและการคำนวณแบบซอฟต์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Phimsuda_Cha.pdf (5.89 MB)
พัชรนันท์ หาวัน.  2550.  ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Phatcharanun_Haw.pdf (6.03 MB)
เจนณรงค์ นามมณี.  2552.  ระบบจัดการงานซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทศพร สาธรวิศิษฐ์.  2549.  ระบบจัดการสารสนเทศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Thotsaporn_Sat.pdf (6.22 MB)
สุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย.  2552.  ระบบจัดการสำหรับร้านให้บริการรับซ่อมคอมพิวเตอร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Surajak_Pir.pdf (6.84 MB)
เชิดศักดิ์ เจริญชัย.  2559.  ระบบจำแนกผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ChertsakCharoenchai.pdf (2.71 MB)
พัลลภา รัตนพิทักษ์สุข.  2552.  ระบบช่วยตัดสินใจในการลงทุนกับหลักทรัพย์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Pallapa_Ratanapitaksook.pdf (83.56 MB)
อภิวัติ แก้วส่อง.  2552.  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อหนุนการทำงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น (ภาคอีสาน). วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิกานดา เกษตรเอี่ยม.  2549.  ระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อการบริหารและการจัดการผ่านระบบเครือข่าย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Vikanda_Kas.pdf (3.48 MB)
สุพจน์ สุดสี.  2548.  ระบบฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Supot_Sud.pdf (4.29 MB)

Pages