คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
สมจิตต์ อุระงาม.  2553.  ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามการเข้าเรียนของนักศึกษาโดยใช้พ๊อกเก็ตพีซีและกล้องเว็บแคม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) Somjit_Ura.pdf (24.7 MB)
สุวิชา เดชผล.  2555.  ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจคัดกรองโรคกลุ่มเมตาบอลิก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Suwicha_Detphon.pdf (1.42 MB)
สุชาติ สุภาพิมพ์.  2549.  ระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลนักเรียนในสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Suchart_Sup.pdf (9.6 MB)
สุวรรณา โกศัลวัฒน์.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยโสธร. วิทยาศาสตรมหาบัณทิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Suwanna_Kosulwat.pdf (64.31 MB)
ภาวิดา ไตรรัตน์พิศาล.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลนักบุญในศาสนาคริสต์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Pavida_Trairatpisarn.pdf (10.1 MB)
ชุมพล บุตรนนท์.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลการบริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Chumpon_Budnon.pdf (11.06 MB)
พิมภรดี ภักดี.  2558.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Pimparadee_Pakdee.pdf (14.64 MB)
วิระศักดิ์ ดาราสุข.  2556.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษากรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Vilasack_Dalasouk.pdf (65.48 MB)
เอกชัย ปัทมะ.  2559.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์: กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท EkkachaiPattama.pdf (10.53 MB)
วัชราวุธ พรวาปี.  2553.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักประกันเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Washaravuth_Por.pdf (24.37 MB)
อัครนันท์ นนทา.  2555.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทะเบียนประวัติคณะสงฆ์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Akkaranan_Nonta.pdf (2.02 MB)
วรางคณา ปราชญ์ศิลป์.  2556.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าประกันชีวิต : กรณีศึกษา บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด สาขาอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและพัฒนาชนบท Warangkana_Pra.pdf (8.37 MB)
เวียงสวรรค์ จันทร์ทะจักรวงศ์.  2561.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Viengsavanh_Chanthachakvong.pdf (19.84 MB)
กำจอน สืบสนิท.  2555.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วท.ม (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) Kamjohn_Sue.pdf (11.65 MB)
พงศกร เสาร์ทอง.  2556.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคลินิกตา : กรณีศึกษา พัชรี จักษุคลินิก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Pongsakorn_Saothong.pdf (53.2 MB)
อัจฉราภรณ์ สุวรรณกำจาย.  2554.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคลินิก :กรณีศึกษาธนัชชาคลินิก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลสารสนเทศ Acharaporn_Saw.pdf (40.99 MB)
จักรวาล ทรงวิชัย.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสินค้าร้านวารินรับซื้อของเก่า อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Jakawan_Songwichai.pdf (60.24 MB)
กัลยกร หาญสิงห์.  2552.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสำหรับโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาครินทร์ หาบุศย์.  2558.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสถิติสาธารณสุข. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Sakarin_Habusaya.pdf (7.38 MB)
กวีวัฒน์ จังอินทร์.  2549.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Khaweewat_Jun.pdf (5.81 MB)
ขนิษฐา ทุมมากรณ์.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Kanittha_Toommakorn.pdf (62.74 MB)
ไกรวุฒิ แก้วชาลุน.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Kriwoot_Keawchaloon.pdf (75.5 MB)
จุฬาวรรณ ปาสาจันทร์.  2557.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Chulawan_Pasachan.pdf (9.81 MB)
สรายุทธ สีนารอด.  2555.  ระบบสารสนเทศเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2. วท.ม (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท) Sarayut_Sin.pdf (11.96 MB)
จิตรานนท์ ตั้งตระกูล.  2553.  ระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานเอกสารภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) Jittranon_Tan.pdf (4.89 MB)

Pages