คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
PDF icon Thachada_Thiracoatr.pdf (42.61 MB)
PDF icon Suphakiat_Srangsok.pdf (10.1 MB)
PDF icon Boonmee_Thong-on.pdf (63.72 MB)
PDF icon Areerat_Vongsuwan.pdf (60.87 MB)
PDF icon Kannikaphorn_Gulboonya.pdf (29.4 MB)
PDF icon Somjit_Ura.pdf (24.7 MB)
สุวิชา เดชผล. (2555). ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจคัดกรองโรคกลุ่มเมตาบอลิก. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Suwicha_Detphon.pdf (1.42 MB)
สุชาติ สุภาพิมพ์. (2549). ระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลนักเรียนในสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Suchart_Sup.pdf (9.6 MB)
PDF icon Suwanna_Kosulwat.pdf (64.31 MB)
PDF icon Pavida_Trairatpisarn.pdf (10.1 MB)
PDF icon Chumpon_Budnon.pdf (11.06 MB)
PDF icon Pimparadee_Pakdee.pdf (14.64 MB)
PDF icon Vilasack_Dalasouk.pdf (65.48 MB)
PDF icon EkkachaiPattama.pdf (10.53 MB)
PDF icon Washaravuth_Por.pdf (24.37 MB)
อัครนันท์ นนทา. (2555). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทะเบียนประวัติคณะสงฆ์. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Akkaranan_Nonta.pdf (2.02 MB)
PDF icon Warangkana_Pra.pdf (8.37 MB)
PDF icon Viengsavanh_Chanthachakvong.pdf (19.84 MB)
กำจอน สืบสนิท. (2555). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Kamjohn_Sue.pdf (11.65 MB)
พงศกร เสาร์ทอง. (2556). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคลินิกตา : กรณีศึกษา พัชรี จักษุคลินิก. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pongsakorn_Saothong.pdf (53.2 MB)
อัจฉราภรณ์ สุวรรณกำจาย. (2554). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคลินิก :กรณีศึกษาธนัชชาคลินิก. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Acharaporn_Saw.pdf (40.99 MB)
PDF icon Jakawan_Songwichai.pdf (60.24 MB)
สาครินทร์ หาบุศย์. (2558). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสถิติสาธารณสุข. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Sakarin_Habusaya.pdf (7.38 MB)
PDF icon Khaweewat_Jun.pdf (5.81 MB)

Pages