คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
[ Title(Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
PDF icon Chutinan_Prasitpuriprecha.pdf (1.85 MB)
PDF icon Sudarat_Homhuan.pdf (25.23 MB)
จารวี วรรณชาติ. (2562). ฤทธิ์ของสารสกัดหมาก มะขาม และคาวตอง ที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Charawi_Wannachat.pdf (19.04 MB)
PDF icon Suparat_Daengkam.pdf (3.1 MB)
ชาญชัย คงเพียรธรรม. (2563). ร่องรอยของอารยธรรมเขมรในจังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Chanchai_Kongpiendham.pdf (57.52 MB)
PDF icon Supattra_Pitukpornpunlop.pdf (1.41 MB)
PDF icon Pornpatsorn_Issaranggul.pdf (3.86 MB)
PDF icon Surasak_Boonard.pdf (21.23 MB)
PDF icon Thipsuwan_Saelee.pdf (3.73 MB)
PDF icon Thipsuwan_Saelee.pdf (3.73 MB)
PDF icon Paitoon_Vashirawongpinyo.pdf (6.41 MB)
PDF icon Warakorn_Teesungnoen.pdf (1.75 MB)
PDF icon Warakorn_Teesungnoen.pdf (1.75 MB)
PDF icon Jemanee_Tariya.pdf (8.63 MB)
PDF icon Ratchawut_Rukmanee.pdf (66.79 MB)
PDF icon Umpawan_Sor.pdf (3.85 MB)
PDF icon Jatupol_Ruj.pdf (30.9 MB)
PDF icon Noppadon_Phattanasitubon.pdf (4.36 MB)
PDF icon Kittipotch_Seansing.pdf (160.69 MB)
PDF icon Sasikran_Wanatsabodeepaisarn.pdf (4.38 MB)
PDF icon Woranuch_Sriphalang.pdf (8.49 MB)
PDF icon Tawatchai_Sin.pdf (13.43 MB)
ผดุง กิจแสวง. (2555). ระบบเฝ้าตรวจวัดระดับเยื้องศูนย์มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบเวลาจริง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon PadungKitsawang.pdf (2.71 MB)
PDF icon Atip_Ket.pdf (7.94 MB)

Pages