คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
มรกต พุฒผา.  2551.  LV1 : ระบบสารสนเทศจัดการและบริหารการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Morakot_Putpha.pdf (70.8 MB)
Tranuk Somnate.  2014.  Lytic bacteriophage for efficient biocontrol of Salmonella Typhimurium in foods. Doctor of Philosophy--Major in BiotechnologyPDF icon Tranuk_Somnate.pdf (8.06 MB)
M
Suthasinee Piakam.  2015.  Meaning negotiation strategies in Thai English as a foreign language learner's chat. Master of Arts--Major in Teaching English as a Foreign LanguagePDF icon SuthasineePiakam.pdf (871.66 KB)
Liam Randall Haes-O'Sullivan.  2008.  Metacognitive trends in writing of UBU English Majors. Master of Arts -- Major in Teaching English as a Foreign Language PDF icon Hayes_O_Sulivan.pdf (25.9 MB)
Wimonsiri Amornchai.  2012.  A method development of capillary electrophoresis for the determination of organic constituents in gun powders. Doctor of Philosophy (Major in Chemistry)PDF icon Wimonsiri_Amo.pdf (3.72 MB)
Warunee Tanan.  2013.  Microwave-assisted hydrogels for removing heavy metals: synthesis and characterization. Master of Science -- Major in ChemistryPDF icon Warunee_Tanan.pdf (139.25 MB)
Nattasa Kitchawengkul.  2021.  Mimicking peroxidase-like activity of nitrogen-doped carbon dots coupled with laminated three-dimension microfluidic paper-based analytical device for determination of total cholesterol in whole blood. Master of Science -- Major in ChemistryPDF icon Nattasa_Kitchawengkul.pdf (36.73 MB)
Nongyao Nontawong.  2016.  Modification of glassy carbon electrode using nickel-magnetite nanoparticles for development of glucose and suleite chemical sensor in food application. Master of Science--Major in ChemistryPDF icon NongyaoNontawong.pdf (13.93 MB)
Pharit Kamsri.  2015.  Molecular modeling and computer aided molecular design for optimal drug design of new highly potential anti-tuberculosis agents and anti-cancer agents. Doctor of Philosophy--Major in ChemistryPDF icon PharitKamsri.pdf (19.51 MB)
Apinya Srisupan.  2014.  Molecular modeling and computer-aided molecular design of highly potent HIV-1 RT inhibitor in the class of diarylpyrimidine derivatives. Master of science -- Major in Chemistry
Naruedon Phusi.  2017.  Molecular modeling of potential anti-tb agents active M.tuberculosis InhA and GyrB. M.Sc -- Major in ChemistryPDF icon Naruedon Phusi.pdf (5.17 MB)
Dumrongsak Rodphothong.  2018.  Monte Carlo simulation of cosmic radiation shielding efficiency of low density and small atomic mass number materials. M.Sc. -- Major in physicsPDF icon Dumrongsak Rodphothong.pdf (6.15 MB)
Dumrongsak Rodphothong.  2012.  Monte Carlo simulation on the effect of air mass above the princess Sirindhorn neutron monitor to atmospheric neutrons from cosmic rays. Master of Science (Major in physics)PDF icon Dumrongsak_Rod.pdf (8.03 MB)
O
Narid Prachumrak.  2009.  Organic light-emitting diodes based on novel organic materials. Master of science--Major in ChemistryPDF icon Narid_Prachumrak.pdf (26.46 MB)

Pages