คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
นุชนภา ศรีธัญรัตน์. (2549). ผลกระทบของการแยกสารอินทรีย์ธรรมชาติที่มีต่อกระบวนการนาโนฟิลเตรชัน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Nuchnapa_Sri.pdf (4.55 MB)
PDF icon Nontawat_Konphang.pdf (1.05 MB)
สุพรรณฉัตร หนูสวัสดิ์. (2564). ปัญหาและแนวทางการพัฒนางานด้านการผดุงครรภ์ไทย. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Suphannachat_Nusawat.pdf (2 MB)
PDF icon Jatuporn_Salukkum.pdf (69.14 MB)
ศุภชัย ยาณะเรือง. (2559). ปัญหาความก้าวหน้าและการประกอบวิชาชีพของทันตาภิบาล. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Supachai_Yanarueng.pdf (31.74 MB)
PDF icon Sompradthana_Wikraijertjaroen.pdf (1.11 MB)
PDF icon Tadsikarn_Jotikasthira.pdf (1.85 MB)
PDF icon Lampai_Promchai.pdf (5.18 MB)
PDF icon Patthawan_Sripray.pdf (114.68 MB)
PDF icon Chayaporn_Uengsawat.pdf (2.11 MB)
PDF icon Thiraprapha_Srilawan.pdf (70.35 MB)
PDF icon Krittiyaporn_Tep.pdf (40.99 MB)
PDF icon Sulakana_Jun.pdf (11.63 MB)
PDF icon Chanathip_Aeksiri.pdf (923.23 KB)
PDF icon Kwinchida_Vet.pdf (4.34 MB)
PDF icon Teerapat_Maskhow.pdf (2.02 MB)
PDF icon Atchapan_Sue.pdf (32.49 MB)
PDF icon Supaporn_Sat.pdf (97.26 MB)
PDF icon Pitak_Tho.pdf (34.26 MB)
PDF icon Thongsuang_Sritanyarat.pdf (38.43 MB)
PDF icon Chananun_Mun.pdf (111.89 MB)
PDF icon Sutha_Kha.pdf (39.68 MB)
PDF icon Warawut_Ler.pdf (26.93 MB)
PDF icon La-Aong_Mungtakan.pdf (4.99 MB)
PDF icon Pornpan_Pak.pdf (6.43 MB)

Pages