คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
กฤติยาภรณ์ เทพาศักดิ์.  2553.  ปัจจัยภายในผู้เดินทางที่มีผลต่อการเลือกใช้รถขนส่งสาธารณะ : กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)PDF icon Krittiyaporn_Tep.pdf (40.99 MB)
สุลักขณา จันทวีสุข.  2549.  ปัจจัยพยากรณ์สมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัด งานห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลประจำจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Sulakana_Jun.pdf (11.63 MB)
ชนาธิป เอกศิริ.  2557.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฎิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) :กรณีศึกษา สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจPDF icon Chanathip_Aeksiri.pdf (923.23 KB)
กวินชิดา เวชยันต์.  2556.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานธนาคารกรุงไทย สังกัดสำนักงานเขตอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Kwinchida_Vet.pdf (4.34 MB)
ธีรภัทร์ มาศขาว.  2563.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยุคประเทศไทย 4.0:กรณีศึกษาการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Teerapat_Maskhow.pdf (2.02 MB)
อัจฉพันธ์ สืบภา.  2553.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทของวิทยุชุมชนด้านการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารและนักจัดรายการของสถานีวิทยุชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Atchapan_Sue.pdf (32.49 MB)
สุภาพร สาธรพันธ์.  2553.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จแบบยั่งยืนของกลุ่มอาชีพสตรี กรณีศึกษากลุ่มสตรี อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Supaporn_Sat.pdf (97.26 MB)
พิทักษ์ ทองทวน.  2552.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ธงสรวง ศรีธัญรัตน์.  2563.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า : กรณีศึกษา ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้ออาคเนย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Thongsuang_Sritanyarat.pdf (38.43 MB)
ชนานันท์ มันธุภา.  2554.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษไปปฏิบัติ. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Chananun_Mun.pdf (111.89 MB)
สุทา แก้วมาก.  2552.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Sutha_Kha.pdf (39.68 MB)
วรายุธ เลิศแล้ว.  2553.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานกองทุนประกันสุขภาพระดับพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)PDF icon Warawut_Ler.pdf (26.93 MB)
ละออง มังตะการ.  2560.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโอกาสการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินธนาคารพาณิชย์ไทยของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon La-Aong_Mungtakan.pdf (4.99 MB)
พรพรรณ ภักดี.  2556.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Pornpan_Pak.pdf (6.43 MB)
พัชรินทร์ ปุกกันโท.  2556.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Patcharin_Puk.pdf (2.24 MB)
ชนากานต์ เจริญชัย.  2557.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการร้านวีโฮมวัสดุก่อสร้าง จังหวัดยโสธร . บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Chanakan_Charoenchai.pdf (3.53 MB)
ทิพรัตน์ ทองแสง.  2559.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความกังวลความเป็นส่วนตัว การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและความไว้วางใจของผู้ที่ใช้บริการธนาคารออนไลน์. บริหารธรุกิจมหาบัณฑิตPDF icon Thipparat_Thongsaeng.pdf (36.17 MB)
กรองกาญจน์ ยอดสิงห์.  2556.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษา ผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Krongkarn_Yodsing.pdf (99.79 MB)
จริญญา นวลอินทร์.  2552.  ปัจจัยที่มีผลสำเร็จของโครงการกลุ่มอาชีพ OTOP : กรณีศึกษาการดำเนินงานกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านสร้อยหมู่ที่ 10 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Jarinya_Nual-in.pdf (107.79 MB)
ประพันธ์พงษ์ สมศิลา.  2552.  ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะปล่องความร้อน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
พลากร วิชาสวัสดิ์.  2557.  ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจPDF icon Palakorn_Wichasavat.pdf (975.29 KB)
มัฏฐวรรณ หนุมาศ.  2559.  ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้ออาหารเกษตรอินทรีย์ (Organic Food) ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon MatthawanHanumas.pdf (8.29 MB)
คมกริช พิมพกัน.  2549.  ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Komkiss_Pim.pdf (3.18 MB)
สิลทิพย์ เข็มทอง.  2557.  ปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจPDF icon Salintip_Khemthong.pdf (968.95 KB)
อนุชิดา บุญดี.  2554.  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤิตกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเปรียบเทียบระหว่างร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและร้านสะดวกซื้อระบบเฟรนไชส์ : กรณีศึกษาเขตเทศบาลนคร จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Anuchida_Boo.pdf (53.44 MB)

Pages