คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
Title Type [ Year(Desc)]
2544
PDF icon Parichart_Poomkajorn.pdf (2.46 MB)
PDF icon Uthai_Unphim_2542.pdf (808.22 KB)
PDF icon Juthamas_Jitjaroen.pdf (9.14 MB)
PDF icon Weera_Awikunprasert.pdf (4.72 MB)
PDF icon Suwat_Tee.pdf (33.87 MB)
PDF icon Pumisak_Intanon.pdf (1.18 MB)
PDF icon Yuwadee_Chuprapawan.pdf (2.26 MB)
PDF icon Nongnit_Teerawatanasuk_2544.pdf (3.41 MB)
PDF icon Parichat_Poomkajorn.pdf (2.62 MB)
PDF icon Aranya_Pimmongkol.pdf (3.5 MB)
PDF icon Kanjana_Bansiddhi_2544.pdf (3.48 MB)
PDF icon Poomsak_Intanon.pdf (3.37 MB)
ยุพา กาฬเนตร, ประทับใจ สิกขา, & ประสิทธิ์ พวงบุตร. (2544). ประเพณีอีสานในเชิงอนุรักษ์และเผยแพร่. อุบลราชธานี: สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Yupa_Kalanate.pdf (11.48 MB)
PDF icon Yuwadee_Cho.pdf (23.48 MB)
ประยูรศรี ฉัตรวชิรวงษ์. (2544). สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตหัวเชื้อเห็ดเผาะ. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Prayunsri_Chatwachirawong.pdf (1.14 MB)
PDF icon Bungorn_Sripanichkulchai.pdf (17.9 MB)
PDF icon Suwat_Teerapongthanakorn.pdf (1.22 MB)
มารีนา มะหนิ, & อภิญญา เอกพงษ์. (2544). แนวทางการอบแห้งหอมหัวใหญ่ที่เหมาะสม. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Retrieved from http://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/eresearch/b35605/abstract.pdf
PDF icon Marina_Manhi.pdf (2.84 MB)
2545
PDF icon Warisda_Silaorn.pdf (2.44 MB)
แสวง วัชระธนกิจ. (2545). การศึกษาการกระจายยากำพร้าและยาต้านไวรัสเอดส์ในประเทศไทย. อุบลราชธานี: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Sawang_Watcharathanakit_2545.pdf (1.88 MB)
PDF icon Buncha_Buddadee_2545.pdf (13.99 MB)
PDF icon Thavorn_Supaprom.pdf (516.3 KB)
ชริดา ปุกหุต, โสภณ บุญลือ, & ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์. (2545). การศึกษาสายพันธุ์ของเห็ดขอนขาว. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Charida_Pukhut_2545.pdf (1.55 MB)

Pages