คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
พนมพร อิทธิประเสริฐ.  2555.  การควบคุมอาชญากรรมที่มีการจัดองค์การในด้านการค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอชายแดน จังหวัดนครพนม. รป.ด (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) Panomporn_Eit.pdf (28.38 MB)
วรรัตน์ สุรพัฒน์.  2551.  การคัดกรองและให้คำแนะนำในการเลิกสูบบุหรี่โดยเภสัชกรในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร Worarat_Surapat.pdf (70.18 MB)
สังวาลย์ แก่นโส.  2548.  การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถสูงในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน. Sungwan_Kanso.pdf (922.64 KB)
พิทักษ์ สิงห์ทองลา, บุญส่ง เอกพงษ์, ยุวดี ชูประภาวรรณ, อุทัย อันพิมพ์.  2541.  การคัดเลือกสายพันธุ์มะเขือเทศสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. Pitak_Singtongla.pdf (479.45 KB)
ปาริชาติ พุ่มขจร.  2544.  การคัดเลือกเชื้อแลคติคแอสิดแบคทีเรียที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินจากอาหารหมัก. Parichart_Poomkajorn.pdf (2.46 MB)
ณิชาภา อาจเอี่ยม.  2553.  การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลกติกเพื่อเป็นโปรไบโอติกที่มีศักยภาพจากอาหารหมัก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Nichapha_Art.pdf (69.63 MB)
สุภัสสร วันสุทะ.  2561.  การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันสำหรับผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองและอัลมอนด์หมัก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ Supasson_Wansutha.pdf (7.44 MB)
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล.  2547.  การคัดเลือกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สร้างเอนไซม์ไลเปส. Pranee_Pattanapipitpaisal.pdf (2.31 MB)
ลัดดาวัลย์ ยืนยาว.  2561.  การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติการต้านเชื้อราแคนดิดา อัลบิแคนส์ของแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกจากปลาหมัก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ Laddawan_Yuenyaow.pdf (37.36 MB)
วอนสมัย ดาลาเสน.  2557.  การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากลำไส้ปลาดุกอุยเพื่อใช้เป็นโปรไบโอติกส์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ Vonsamay_Dalasaen.pdf (8.24 MB)
ธนาธิป ทาปลัด.  2559.  การค้นหา QTLs ควบคุมลักษณะต้านทานโรคไหม้และการพัฒนาพันธุกรรมข้าวเหนียวหอมที่มียีน Bph3 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากฐานพันธุกรรมข้าวสายพันธุ์ IR57514 เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ Thanathip_Tapalad.pdf (7.08 MB)
ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว.  2550.  การค้นหาความสัมพันธ์ของการเข้าใช้งานเว็บไซต์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Tanomsak_Won.pdf (104.34 MB)
ปัญญา จิรมหาศาล.  2552.  การค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่โดยการคัดกรองจากผู้ป่วยโรคผิวหนัง (Active search in dermatological disease patient: ADP) ที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ
เอกพงศ์ แผ่นคำ.  2555.  การจดจำเสียงเครื่องดนตรีไทยในเพลงไทยเดิม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Akaphong_Phaenkham.pdf (891.21 KB)
บุญมี นุดสะดาวงศ์.  2552.  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูเขาควาย : กรณีศึกษาเส้นทางเดินป่าของชุมชนบ้านนา เมืองท่าพะบาด แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต--สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว Bounmy_Noudsadavong.pdf (106.38 MB)
เศกสรรค์ คำเนตร.  2555.  การจัดการขยะมูลฝอยภายในตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ. วศ.ม (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) Seksun_Kha.pdf (18.28 MB)
ฤทธิชาติ อินโสม.  2553.  การจัดการของเสียอันตรายในอุตสาหกรรมของประเทศไทย : กรณีการนิคมอุตสาหกรรม. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) Ritichart_Ins.pdf (10.35 MB)
ประสงค์ อาจหาญ.  2552.  การจัดการความรู้อาหารสุกรที่สอดคล้องในบริบทเกษตรกรรายย่อยในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาพัฒนบรูณาการศาสตร์
อุทัย อันพิมพ์.  2554.  การจัดการความรู้เพื่อการทำเกษตรประณีตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ Uthai_Unp.pdf (28.18 MB)
สุพัตรา โฉมงาม.  2556.  การจัดการความรู้และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Supattra_Chomngam.pdf (154.17 MB)
กาญจนา คุ้มทรัพย์.  2558.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ KanjanaKumsap2558.pdf (3.55 MB)
เพ็ญประภา พงศ์สา.  2551.  การจัดการท่องเที่ยวแบบอะนุลักบริเวณลุ่มน้ำซอง : กรณีศึกษาเมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาพัฒนบรูณาการศาสตร์ Phenpapha_Phongsa.pdf (104.44 MB)
พินากัน เพ็ญฤดี.  2563.  การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านซะซอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA). ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ Phenrudee_Pinakan.pdf (5.21 MB)
สำเนาว์ เสาวกุล.  2552.  การจัดการประมงในอ่างเก็บน้ำชลประทานในประเทศไทย : กรณีศึกษา อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงและอ่างเก็บน้ำอำปึล จังหวัดสุรินทร์. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ Samnao_Sao.pdf (43.14 MB)
เย็นใจ พันธ์วงค์.  2556.  การจัดการพลังงานชุมชน กรณีศึกษา ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง และตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ Yenjai_Phanwong.pdf (80.74 MB)

Pages