คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2278 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
PDF icon Jureeporn_Wongjunda.pdf (3.35 MB)
PDF icon Jureeporn_Wongjunda.pdf (3.35 MB)
PDF icon Darika_Roopngam.pdf (35.75 MB)
ทรงศักดิ์ สระแก้ว. (2554). การกำจัดสีย้อมโดยใช้แร่ดินมอนต์มอริลโล่ไนต์ดัดแปรด้วยไคโตซาน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Songsak_Sak.pdf (4.71 MB)
บุญส่ง จุทารัตน์. (2555). การกำจัดสีรีแอคทีฟแบล็ค 5 จากสารละลายโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากชานอ้อย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Boonsong_Jut.pdf (3.57 MB)
ปวิชญาดา ญาวงศ์. (2557). การกำจัดแคดเมียมจากสารละลายโดยใช้เปลือกส้มโอ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pravichyada_Yawong.pdf (573.46 KB)
PDF icon Taksakorn_Wongseeda.pdf (27.02 MB)
PDF icon Sujiraporn_Selaruck.pdf (92.5 MB)
PDF icon Komsan_Dar2555.pdf (8.41 MB)
PDF icon Sumali_Man.pdf (27.01 MB)
PDF icon Yaowalak_Chatsuwan.pdf (2.49 MB)
PDF icon Panomporn_Eit.pdf (28.38 MB)
PDF icon Worarat_Surapat.pdf (70.18 MB)
สังวาลย์ แก่นโส. (2548). การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถสูงในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Sungwan_Kanso.pdf (922.64 KB)
PDF icon Pitak_Singtongla.pdf (479.45 KB)
PDF icon Parichart_Poomkajorn.pdf (2.46 MB)
PDF icon Nichapha_Art.pdf (69.63 MB)
PDF icon Supasson_Wansutha.pdf (7.44 MB)
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. (2547). การคัดเลือกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สร้างเอนไซม์ไลเปส. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Pranee_Pattanapipitpaisal.pdf (2.31 MB)
PDF icon Laddawan_Yuenyaow.pdf (37.36 MB)
PDF icon Vonsamay_Dalasaen.pdf (8.24 MB)
PDF icon Thanathip_Tapalad.pdf (7.08 MB)
ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว. (2550). การค้นหาความสัมพันธ์ของการเข้าใช้งานเว็บไซต์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Tanomsak_Won.pdf (104.34 MB)
PDF icon Panya_Jiramahasan.pdf (19.7 MB)
เอกพงศ์ แผ่นคำ. (2555). การจดจำเสียงเครื่องดนตรีไทยในเพลงไทยเดิม. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Akaphong_Phaenkham.pdf (891.21 KB)

Pages