คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
บุญส่ง จุทารัตน์.  2555.  การกำจัดสีรีแอคทีฟแบล็ค 5 จากสารละลายโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากชานอ้อย. วศ.ม (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)PDF icon Boonsong_Jut.pdf (3.57 MB)
ปวิชญาดา ญาวงศ์.  2557.  การกำจัดแคดเมียมจากสารละลายโดยใช้เปลือกส้มโอ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Pravichyada_Yawong.pdf (573.46 KB)
ทักษกร วงศ์สีดา.  2558.  การกำจัดแอมโมเนียม-ไนโตรเจนจากน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีแอมโมเนียมในปริมาณสูงโดยตะกอนเร่งตรึงรูป. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมPDF icon Taksakorn_Wongseeda.pdf (27.02 MB)
สุจิรภรน์ เศลารักษ์.  2551.  การกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Sujiraporn_Selaruck.pdf (92.5 MB)
คมสันต์ ดาโรจน์, วัฒนะ ลิมปนันท์วดี, สมนึก เวียนวัฒนชัย, ราเชนทร์ บุญทัน.  2555.  การกำหนดแผนการจ่ายกำลังไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่เหมาะสมเพื่อลดกำลังสูญเสียในระบบจำหน่าย. PDF icon Komsan_Dar2555.pdf (8.41 MB)
เยาวลักษณ์ ฉัตรสุวรรณ์.  2561.  การขยายพันธุ์สภาพปลอดเชื้อและการศึกษาสารพฤกษเคมีในว่านเพชรหึง. วิทยศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Yaowalak_Chatsuwan.pdf (2.49 MB)
พนมพร อิทธิประเสริฐ.  2555.  การควบคุมอาชญากรรมที่มีการจัดองค์การในด้านการค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอชายแดน จังหวัดนครพนม. รป.ด (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)PDF icon Panomporn_Eit.pdf (28.38 MB)
วรรัตน์ สุรพัฒน์.  2551.  การคัดกรองและให้คำแนะนำในการเลิกสูบบุหรี่โดยเภสัชกรในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหารPDF icon Worarat_Surapat.pdf (70.18 MB)
สังวาลย์ แก่นโส.  2548.  การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถสูงในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน. PDF icon Sungwan_Kanso.pdf (922.64 KB)
พิทักษ์ สิงห์ทองลา, บุญส่ง เอกพงษ์, ยุวดี ชูประภาวรรณ, อุทัย อันพิมพ์.  2541.  การคัดเลือกสายพันธุ์มะเขือเทศสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. PDF icon Pitak_Singtongla.pdf (479.45 KB)
ปาริชาติ พุ่มขจร.  2544.  การคัดเลือกเชื้อแลคติคแอสิดแบคทีเรียที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินจากอาหารหมัก. PDF icon Parichart_Poomkajorn.pdf (2.46 MB)
ณิชาภา อาจเอี่ยม.  2553.  การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลกติกเพื่อเป็นโปรไบโอติกที่มีศักยภาพจากอาหารหมัก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติPDF icon Nichapha_Art.pdf (69.63 MB)
สุภัสสร วันสุทะ.  2561.  การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันสำหรับผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองและอัลมอนด์หมัก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพPDF icon Supasson_Wansutha.pdf (7.44 MB)
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล.  2547.  การคัดเลือกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สร้างเอนไซม์ไลเปส. PDF icon Pranee_Pattanapipitpaisal.pdf (2.31 MB)
ลัดดาวัลย์ ยืนยาว.  2561.  การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติการต้านเชื้อราแคนดิดา อัลบิแคนส์ของแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกจากปลาหมัก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพPDF icon Laddawan_Yuenyaow.pdf (37.36 MB)
วอนสมัย ดาลาเสน.  2557.  การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากลำไส้ปลาดุกอุยเพื่อใช้เป็นโปรไบโอติกส์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Vonsamay_Dalasaen.pdf (8.24 MB)
ธนาธิป ทาปลัด.  2559.  การค้นหา QTLs ควบคุมลักษณะต้านทานโรคไหม้และการพัฒนาพันธุกรรมข้าวเหนียวหอมที่มียีน Bph3 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากฐานพันธุกรรมข้าวสายพันธุ์ IR57514 เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Thanathip_Tapalad.pdf (7.08 MB)
ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว.  2550.  การค้นหาความสัมพันธ์ของการเข้าใช้งานเว็บไซต์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Tanomsak_Won.pdf (104.34 MB)
ปัญญา จิรมหาศาล.  2552.  การค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่โดยการคัดกรองจากผู้ป่วยโรคผิวหนัง (Active search in dermatological disease patient: ADP) ที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพPDF icon Panya_Jiramahasan.pdf (19.7 MB)
เอกพงศ์ แผ่นคำ.  2555.  การจดจำเสียงเครื่องดนตรีไทยในเพลงไทยเดิม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Akaphong_Phaenkham.pdf (891.21 KB)
บุญมี นุดสะดาวงศ์.  2552.  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูเขาควาย : กรณีศึกษาเส้นทางเดินป่าของชุมชนบ้านนา เมืองท่าพะบาด แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต--สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวPDF icon Bounmy_Noudsadavong.pdf (106.38 MB)
เศกสรรค์ คำเนตร.  2555.  การจัดการขยะมูลฝอยภายในตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ. วศ.ม (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)PDF icon Seksun_Kha.pdf (18.28 MB)
ฤทธิชาติ อินโสม.  2553.  การจัดการของเสียอันตรายในอุตสาหกรรมของประเทศไทย : กรณีการนิคมอุตสาหกรรม. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)PDF icon Ritichart_Ins.pdf (10.35 MB)
ประสงค์ อาจหาญ.  2552.  การจัดการความรู้อาหารสุกรที่สอดคล้องในบริบทเกษตรกรรายย่อยในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาพัฒนบรูณาการศาสตร์PDF icon Prasong_Arthan.pdf (15.8 MB)
อุทัย อันพิมพ์.  2554.  การจัดการความรู้เพื่อการทำเกษตรประณีตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์PDF icon Uthai_Unp.pdf (28.18 MB)

Pages