คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title Type [ Year(Desc)]
2542
พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ.  2542.  การตรวจหา DNA marker ที่อยู่ใกล้ชิดกับยีน NAC1 ของ Chlamydomonas reinhardtii โดยวิธี RADP analysis. Pongsak_Rattanachaikulsopon.pdf (2.21 MB)
เฉลียว บุญมั่น, ชำนาญ แก้วมณี, วิชาญ แก้วเลื่อน.  2542.  การศึกษาระดับความต้องการโปรตีนในอาหารของกบบลูฟรอก. Chaliew_Boonmun.pdf (454.33 KB)
บังอร ศรีพานิชกุลชัย, สุภารัตน์ คำแดง, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา, นุตติยา วีระวัธนชัย, ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, สมชาย สินชัยสุข.  2542.  ความรู้ด้านอาหารและยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุบลราชธานี. Bungon_Sripanitkulchai.pdf (30.8 MB)
วริษา สินทวีวรกุล, นนทกรณ์ อุรโสภณ, วรวิทย์ ธนสุนทรสุทธิ, ณรงค์ สามารถ.  2542.  วัฒนธรรมการเลี้ยงโคพื้นเมืองของเกษตรกรตามบริเวณชายแดนแม่น้ำโขงของจังหวัดอุบลราชธานี. Warisa_Sintaweeworakul.pdf (2.59 MB)
ณรงค์ สามารถ, นพมาศ นามแดง, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, ประสิทธิ์ กาญจนา, ทองดี สีสันต์.  2542.  ศักยภาพการผลิตยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแนวโน้มและผลกระทบ. Narong_Samart.pdf (3.03 MB)
มะลิวัลย์ สินน้อย.  2542.  ศึกษาปัญหาการใช้บริการสืบค้นข้อมูลสารนิเทศในห้องสมุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Maliwan_Sinnoi.pdf (27.31 MB)
ภัทรียา วิสัยจร.  2542.  โครงการวิจัยเพื่อการวางแผนและพัฒนาศูนย์การเรียนภาษาแบบพึ่งตนเองที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Patreeya_Wisaijon.pdf (5.66 MB)
2543
ภัทรียา วิสัยจร, มณฑา จาฏุพจน์.  2543.  การวิจัยเพื่อศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของนักศึกษาต่อแบบเรียนและกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Patreeya_Wisaijon.pdf (4 MB)
วิภาวี เสาหิน, กาญจนา มหาพล, ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ, จรรยา อินทรหนองไผ่.  2543.  การศึกษาคุณภาพของยาน้ำแผนโบราณสำหรับเด็กและสตรีที่ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี. Wipawee_Saohin.pdf (4.52 MB)
นนทกรณ์ อุรโสภณ, ปาจารีย์ ทองงอก, วัชรพงษ์ วัฒนกูล, อารี วังมณีรัตน์, อินทร์ ศาลางาม.  2543.  การศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรไทยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ อี.โคไล ในลูกสุกร. Nontakorn_Urasopon.pdf (2.09 MB)
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์, จินตนา เหล่าไพบูลย์, จิตกร ผลโยญ.  2543.  การหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค. Rewat_Laopiboon_2543.pdf (2.39 MB)
ธีระพล บันสิทธิ์, วัชรพงษ์ วัฒนกูล, กาญจนา บันสิทธิ์, อินทร์ ศาลางาม.  2543.  คุณภาพซากสุกรขุนจากระบบเลี้ยงแบบปล่อยแปลง. Teerapon_Bunsit.pdf (2.24 MB)
ประกอบ วิโรจนกูฏ, ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ.  2543.  คุณสมบัติการไหลของน้ำท่าจากลุ่มน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. Prakob_Wirotjanakud.pdf (5.24 MB)
สุมนา อินทร์คำน้อย, จารุวรรณ ขำเพชร, วรรณภา ชำนาญกิจ.  2543.  งานวิจัยด้านสตรีศึกษาในประเทศไทย. Summana_Inkamnoi.pdf (14.89 MB)
โสภณ บุญลือ, ชริดา ปุกหุต.  2543.  ชนิดของเชื้อรา วีเอ ไมคอร์ไรซา ในบริเวณดินเค็มของจังหวัดอุบลราชธานี. Sopon_Boonlue_2543.pdf (2.98 MB)
ประพนธ์ บุญเจริญ, นรินทร บุญพราหมณ์, วันชัย อินทิแสง.  2543.  เทคนิคการปรับปรุงผลผลิตทุ่งหญ้ารูซี่พืชอาหารสัตว์ที่ใช้ประโยชน์ผ่านมาแล้ว 3 ถึง 4 ปี. Prapon_Boonjareon.pdf (6.23 MB)
เกรียงไกร โชประการ, วัชรพงษ์ วัฒนกูล, กิตติ วงส์พิเชษฐ, วรพงษ์ สุริยจันทราทอง.  2543.  ไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง : อดีตและปัจจุบัน. Kriangkri_Choprakan.pdf (4 MB)
2544
ปาริชาติ พุ่มขจร.  2544.  การคัดเลือกเชื้อแลคติคแอสิดแบคทีเรียที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินจากอาหารหมัก. Parichart_Poomkajorn.pdf (2.46 MB)
อุทัย อันพิมพ์, บุญส่ง เอกพงษ์, สมชาย พละสาร.  2544.  การลดต้นทุนการผลิตเห็ดโดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนปริมาณการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราในถุงพลาสติก.
อุทัย อันพิมพ์, บุญส่ง เอกพงษ์, สมชาย พละสาร.  2544.  การลดต้นทุนการผลิตเห็ดโดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนปริมาณการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราในถุงพลาสติก. Uthai_Unphim_2542.pdf (808.22 KB)
จุฑามาส จิตต์เจริญ, ประจักษ์ จันทร์ตรี.  2544.  การวิเคราะห์เชิงพื้นผิวและการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเปลือกผลปาล์ม สำหรับดูดซับสารไอเสียจากโรงงานโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด. Juthamas_Jitjaroen.pdf (9.14 MB)
วีระ อวิคุณประเสริฐ, เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด, เฉลียว บุญมั่น.  2544.  การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของสารถูกละลายในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. Weera_Awikunprasert.pdf (4.72 MB)
ภูมิศักดิ์ อินทนนท์, มานัส ลอศิริกุล, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร.  2544.  การศึกษาพืชบำรุงดินต่อการเพิ่มผลผลิตพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. Pumisak_Intanon.pdf (1.18 MB)
ยุวดี ชูประภาวรรณ, อรุณรัตน์ อนันตทัศน์.  2544.  การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากวัชพืชในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum capisici (Syd.) Butl. & Bisby สาเหตุของโรคแอนแทรกโนสในพริก. Yuwadee_Chuprapawan.pdf (2.26 MB)

Pages