คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title Type [ Year(Desc)]
2536
วัชรพงษ์ วัฒนกูล, อินทร์ ศาลางาม, นรินทร บุญพราหมณ์, วรพงษ์ สุริยจันทราทอง.  2536.  การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตสุกรป่า. PDF icon Watcharapong_Wattanakul.pdf (704.64 KB)
สว่างจิต ศรีระษา, วิชชุดา แสงสีตา.  2536.  การสำรวจสภาพความต้องการที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2535. PDF icon Sawangjit_Srirasa.pdf (2.58 MB)
พิทักษ์ สิงห์ทองลา, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, ศรีประไพ ธรรมแสง, อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์.  2536.  การเปรียบเทียบสายพันธุ์ข้าวโพดในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Pitak_Singtongla.pdf (646.56 KB)
สัจจา บรรจงศิริ, สาธิต พสุวิทยกุล.  2536.  ผลของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตที่ให้ทางใบต่อการออกดอกของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย. PDF icon Satja_Banjongsiri.pdf (863.31 KB)
2539
บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, ประพนธ์ บุญเจริญ.  2539.  การปลูกพืชตระกูลถั่วหลังนาในพื้นที่นาลุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Boontium_Lerdsupawittana.pdf (1.59 MB)
สุมนา อินทร์คำน้อย, อรทัย เลียงจินดาถาวร, มาลี ไชยเสนา.  2539.  การศึกษาความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Summana_Inkamnoi.pdf (16.71 MB)
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, อรุณศรี ปรีเปรม, วริษฎา ศิลาอ่อน, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, เพียงเพ็ญ ธิโสดา.  2539.  การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอไรท์ด้วยวิธีทดสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา. PDF icon Chutinan_Prasitpuriprecha_2539.pdf (4.82 MB)
บุบผา ใจเที่ยง, รักเกียรติ แสนประเสริฐ.  2539.  การเก็บรวบรวมสายพันธุ์และขยายพันธุ์แตงกวาเพื่อการปรับปรุงพันธุ์. PDF icon Boobpha_Jaitieng.pdf (439.19 KB)
กิตติ วงส์พิเชษฐ.  2539.  ผลของการตัดยอดที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว. PDF icon Kitti_Wongpichet.pdf (882.48 KB)
จันทิมา เอียมานนท์, สุมนา อินทร์คำน้อย.  2539.  ภาษาถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Junthima_Earmanon.pdf (6.23 MB)
2540
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ, ศิริมา สุวรรณกูฏ.  2540.  การตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินได้. PDF icon Chutinun_Prasitpuriprecha_2540.pdf (4.79 MB)
อรทัย เลียงจินดาถาวร.  2540.  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 3. PDF icon Orathai_Liengjindathaworn.pdf (5.07 MB)
เกรียงไกร โชประการ, นิตยา วานิกร, ชำนาญ แก้วมณี, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, พิทักษ์ สิงห์ทองลา, ณรงค์ สามารถ.  2540.  การศึกษาระบบการผลิตการเกษตรของชุมชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม. PDF icon Kriangkrai_Choprakarn.pdf (1.35 MB)
บังอร ศรีพานิชกุลชัย.  2540.  การสำรวจและประเมินงานวิจัยในการเรียนการสอนแบบโครงการของนักศึกษาเภสัชศาสตร์คู่สัญญา. PDF icon Bangorn_Sripanichkulchai.pdf (5.35 MB)
พรรณณี รอดแรงบุญ, นารีรัตน์ มูลใจ.  2540.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวเหนียวพันธุ์ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. PDF icon Pannanee_Rodrangboon.pdf (1.16 MB)
สุภารัตน์ คำแดง, เพียงเพ็ญ ธิโสดา, นุตติยา วีระวัธนชัย, บัวนัส วงษ์สุด.  2540.  ฤทธิ์กันชักของส่วนสกัดต่างๆ จากเมล็ดชุมเห็ดไทย. PDF icon Suparat_Daengkam.pdf (3.1 MB)
2541
พิทักษ์ สิงห์ทองลา, บุญส่ง เอกพงษ์, ยุวดี ชูประภาวรรณ, อุทัย อันพิมพ์.  2541.  การคัดเลือกสายพันธุ์มะเขือเทศสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. PDF icon Pitak_Singtongla.pdf (479.45 KB)
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์, จินตนา เหล่าไพบูลย์, ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา.  2541.  การตรวจสอบจุลโครงสร้างและสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Rewat_Lha2542.pdf (5.1 MB)
มะลิวัลย์ สินน้อย, ศิรดา มะลาสาย, กฤษณา กลางเภา.  2541.  การประเมินงานเทคนิคของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Maliwan_Sinnoi.pdf (6.8 MB)
เกรียงไกร โชประการ, วัชรพงษ์ วัฒนกูล, กิตติ วงส์พิเชษฐ, วรพงษ์ สุริยจันทราทอง.  2541.  การพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง. PDF icon Kriangkrai_Choprakarn_2541.pdf (1.83 MB)
นุจรินทร์ ภูธา, ศิราณี จุโฑปะมา, ลัคนา จันทร์ลอย.  2541.  การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Nujarin_Putha.pdf (5.46 MB)

Pages