คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title Type [ Year(Desc)]
2539
บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, ประพนธ์ บุญเจริญ.  2539.  การปลูกพืชตระกูลถั่วหลังนาในพื้นที่นาลุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี. Boontium_Lerdsupawittana.pdf (1.59 MB)
สุมนา อินทร์คำน้อย, อรทัย เลียงจินดาถาวร, มาลี ไชยเสนา.  2539.  การศึกษาความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Summana_Inkamnoi.pdf (16.71 MB)
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, อรุณศรี ปรีเปรม, วริษฎา ศิลาอ่อน, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, เพียงเพ็ญ ธิโสดา.  2539.  การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอไรท์ด้วยวิธีทดสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา. Chutinan_Prasitpuriprecha_2539.pdf (4.82 MB)
บุบผา ใจเที่ยง, รักเกียรติ แสนประเสริฐ.  2539.  การเก็บรวบรวมสายพันธุ์และขยายพันธุ์แตงกวาเพื่อการปรับปรุงพันธุ์. Boobpha_Jaitieng.pdf (439.19 KB)
กิตติ วงส์พิเชษฐ.  2539.  ผลของการตัดยอดที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว. Kitti_Wongpichet.pdf (882.48 KB)
จันทิมา เอียมานนท์, สุมนา อินทร์คำน้อย.  2539.  ภาษาถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี. Junthima_Earmanon.pdf (6.23 MB)
2540
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ, ศิริมา สุวรรณกูฏ.  2540.  การตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินได้. Chutinun_Prasitpuriprecha_2540.pdf (4.79 MB)
อรทัย เลียงจินดาถาวร.  2540.  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 3. Orathai_Liengjindathaworn.pdf (5.07 MB)
เกรียงไกร โชประการ, นิตยา วานิกร, ชำนาญ แก้วมณี, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, พิทักษ์ สิงห์ทองลา, ณรงค์ สามารถ.  2540.  การศึกษาระบบการผลิตการเกษตรของชุมชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม. Kriangkrai_Choprakarn.pdf (1.35 MB)
บังอร ศรีพานิชกุลชัย.  2540.  การสำรวจและประเมินงานวิจัยในการเรียนการสอนแบบโครงการของนักศึกษาเภสัชศาสตร์คู่สัญญา. Bangorn_Sripanichkulchai.pdf (5.35 MB)
พรรณณี รอดแรงบุญ, นารีรัตน์ มูลใจ.  2540.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวเหนียวพันธุ์ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. Pannanee_Rodrangboon.pdf (1.16 MB)
สุภารัตน์ คำแดง, เพียงเพ็ญ ธิโสดา, นุตติยา วีระวัธนชัย, บัวนัส วงษ์สุด.  2540.  ฤทธิ์กันชักของส่วนสกัดต่างๆ จากเมล็ดชุมเห็ดไทย. Suparat_Daengkam.pdf (3.1 MB)
2541
พิทักษ์ สิงห์ทองลา, บุญส่ง เอกพงษ์, ยุวดี ชูประภาวรรณ, อุทัย อันพิมพ์.  2541.  การคัดเลือกสายพันธุ์มะเขือเทศสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. Pitak_Singtongla.pdf (479.45 KB)
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์, จินตนา เหล่าไพบูลย์, ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา.  2541.  การตรวจสอบจุลโครงสร้างและสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี. Rewat_Lha2542.pdf (5.1 MB)
มะลิวัลย์ สินน้อย, ศิรดา มะลาสาย, กฤษณา กลางเภา.  2541.  การประเมินงานเทคนิคของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Maliwan_Sinnoi.pdf (6.8 MB)
เกรียงไกร โชประการ, วัชรพงษ์ วัฒนกูล, กิตติ วงส์พิเชษฐ, วรพงษ์ สุริยจันทราทอง.  2541.  การพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง. Kriangkrai_Choprakarn_2541.pdf (1.83 MB)
นุจรินทร์ ภูธา, ศิราณี จุโฑปะมา, ลัคนา จันทร์ลอย.  2541.  การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Nujarin_Putha.pdf (5.46 MB)
จินตนา เหล่าไพบูลย์, เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์, ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา, ภารดร พลเยี่ยม.  2541.  การเตรียมเทอร์โมลูมิเนสเซ็นซ์ โดสิมิเตอร์ ชนิด LiFแบบผลึกเดี่ยว. Jintana_Laopiboon_2541.pdf (2.66 MB)
กิติพร โชประการ, กฤตยา ไชยศิวามงคล.  2541.  ความคิดเห็นของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. Kitipon_Choprakarn.pdf (1.47 MB)
ภัทรียา วิสัยจร, อรุณี วิริยะจิตรา, มณฑา จาฏุพจน์, สนธิดา เกยูรวงศ์.  2541.  ความต้องการด้านการเรียนภาษาอังกฤษและการประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Pattreeya_Wisaijon.pdf (4.59 MB)
วริษฎา ศิลาอ่อน.  2541.  ผลของไฮดรอกซีโพรพิลเบต้าไซโคลเด็กซ์ทรินต่อการละลายและความคงตัวของนอร์ฟลอกซาซินในรูปผงแห้งและสารละลายในน้ำ. Warisda_Silaon_2541.pdf (4.94 MB)
เพียงเพ็ญ ธิโสดา, ปาจารีย์ ทองงอก.  2541.  ฤทธิ์ต่อการหดตัวของลำไส้เล็กส่วนปลายของหนูตะเภาของส่วนสกัดจากเปลือกแห้งของต้นกันเกรา. Piengpen_Thisoda.pdf (2.39 MB)
อินทิรา ซาฮีร์.  2541.  สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตการศึกษา 10. Intira_Sarhi.pdf (2.51 MB)

Pages