คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
[ Title(Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
วรางคณา ปราชญ์ศิลป์.  2556.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าประกันชีวิต : กรณีศึกษา บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด สาขาอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Warangkana_Pra.pdf (8.37 MB)
เวียงสวรรค์ จันทร์ทะจักรวงศ์.  2561.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Viengsavanh_Chanthachakvong.pdf (19.84 MB)
กำจอน สืบสนิท.  2555.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วท.ม (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)PDF icon Kamjohn_Sue.pdf (11.65 MB)
พงศกร เสาร์ทอง.  2556.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคลินิกตา : กรณีศึกษา พัชรี จักษุคลินิก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Pongsakorn_Saothong.pdf (53.2 MB)
อัจฉราภรณ์ สุวรรณกำจาย.  2554.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคลินิก :กรณีศึกษาธนัชชาคลินิก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลสารสนเทศPDF icon Acharaporn_Saw.pdf (40.99 MB)
จักรวาล ทรงวิชัย.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสินค้าร้านวารินรับซื้อของเก่า อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Jakawan_Songwichai.pdf (60.24 MB)
กัลยกร หาญสิงห์.  2552.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสำหรับโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาครินทร์ หาบุศย์.  2558.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสถิติสาธารณสุข. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Sakarin_Habusaya.pdf (7.38 MB)
กวีวัฒน์ จังอินทร์.  2549.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Khaweewat_Jun.pdf (5.81 MB)
ขนิษฐา ทุมมากรณ์.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Kanittha_Toommakorn.pdf (62.74 MB)
ไกรวุฒิ แก้วชาลุน.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Kriwoot_Keawchaloon.pdf (75.5 MB)
จุฬาวรรณ ปาสาจันทร์.  2557.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Chulawan_Pasachan.pdf (9.81 MB)
สรายุทธ สีนารอด.  2555.  ระบบสารสนเทศเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2. วท.ม (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท)PDF icon Sarayut_Sin.pdf (11.96 MB)
จิตรานนท์ ตั้งตระกูล.  2553.  ระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานเอกสารภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)PDF icon Jittranon_Tan.pdf (4.89 MB)
สุชัย ลิ้มวัฒนา.  2549.  ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Suchai_Lim.pdf (5.49 MB)
นงลักษณ์ บุญมา.  2549.  ระบบสารสนเทศห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพสตึก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Nongluck_Boo.pdf (4.75 MB)
ชนษ์ปกรณ์ หาญชูวงศ์.  2556.  ระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท PDF icon Chonpakorn_Hanchoowong.pdf (63.97 MB)
วีรพันธ์ ซื่อสัตย์.  2554.  ระบบสารสนเทศหน่วยกู้ชีพเฉลิมราชย์ 60 ปี อุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Weerapan_Sue.pdf (12.56 MB)
จักรกฤษณ์ จันทะกรณ์.  2551.  ระบบสารสนเทศสื่อประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา: งานโรคเอดส์ กลุ่มงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
ทิวา กาฬภักดี.  2551.  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ป่วยที่ใส่เครื่องรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติแบบออนไลน์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Thiwa_Kanphakdee.pdf (11.69 MB)
ธนิดา สายเสนา.  2554.  ระบบสารสนเทศสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Thanida_Sai.pdf (38.41 MB)
บุญญพัทธ์ จันทร์อุดม.  2553.  ระบบสารสนเทศสำหรับการรับฝากเอกสารสิทธิ์ที่ดินของลูกค้าเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีศึกษา สาขาปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Boonyapat_Jun.pdf (20.59 MB)
ชายชนท์ บุษยานุรักษ์.  2550.  ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการคลังเลือด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Chaichon_Budsayaurak.pdf (12.29 MB)
ปิยรัตน์ ศรีจำปา.  2555.  ระบบสารสนเทศสถานที่สำคัญเชิงท่องเที่ยวและบริการในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. วท.ม (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท)PDF icon Piyarat_Sri.pdf (8.29 MB)
อนุชิต สิงห์คำ.  2557.  ระบบสารสนเทศราคาสินค้าเกษตร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Anuchit_Singkham.pdf (2.04 MB)

Pages