คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
[ Title(Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
PDF icon Chumpon_Budnon.pdf (11.06 MB)
PDF icon Pimparadee_Pakdee.pdf (14.64 MB)
PDF icon Vilasack_Dalasouk.pdf (65.48 MB)
PDF icon EkkachaiPattama.pdf (10.53 MB)
PDF icon Washaravuth_Por.pdf (24.37 MB)
อัครนันท์ นนทา. (2555). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทะเบียนประวัติคณะสงฆ์. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Akkaranan_Nonta.pdf (2.02 MB)
PDF icon Warangkana_Pra.pdf (8.37 MB)
PDF icon Viengsavanh_Chanthachakvong.pdf (19.84 MB)
กำจอน สืบสนิท. (2555). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Kamjohn_Sue.pdf (11.65 MB)
พงศกร เสาร์ทอง. (2556). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคลินิกตา : กรณีศึกษา พัชรี จักษุคลินิก. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pongsakorn_Saothong.pdf (53.2 MB)
อัจฉราภรณ์ สุวรรณกำจาย. (2554). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคลินิก :กรณีศึกษาธนัชชาคลินิก. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Acharaporn_Saw.pdf (40.99 MB)
PDF icon Jakawan_Songwichai.pdf (60.24 MB)
สาครินทร์ หาบุศย์. (2558). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสถิติสาธารณสุข. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Sakarin_Habusaya.pdf (7.38 MB)
PDF icon Khaweewat_Jun.pdf (5.81 MB)
PDF icon Kanittha_Toommakorn.pdf (62.74 MB)
PDF icon Kriwoot_Keawchaloon.pdf (75.5 MB)
PDF icon Chulawan_Pasachan.pdf (9.81 MB)
PDF icon Sarayut_Sin.pdf (11.96 MB)
PDF icon Jittranon_Tan.pdf (4.89 MB)
PDF icon Suchai_Lim.pdf (5.49 MB)
นงลักษณ์ บุญมา. (2549). ระบบสารสนเทศห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพสตึก. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Nongluck_Boo.pdf (4.75 MB)
ชนษ์ปกรณ์ หาญชูวงศ์. (2556). ระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Chonpakorn_Hanchoowong.pdf (63.97 MB)
วีรพันธ์ ซื่อสัตย์. (2554). ระบบสารสนเทศหน่วยกู้ชีพเฉลิมราชย์ 60 ปี อุบลราชธานี. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Weerapan_Sue.pdf (12.56 MB)
PDF icon Jackrit_Chantakorn.pdf (36.79 MB)

Pages