คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
Title Type [ Year(Asc)]
2564
PDF icon Suriyan_Seanghong.pdf (5.3 MB)
PDF icon Kunanon_Sakkampang.pdf (11.85 MB)
PDF icon Waravit_Saguanphan.pdf (3.16 MB)
ชวลิต บัวพรม. (2564). การศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Chavalit_Buaprom.pdf (2.91 MB)
PDF icon Chatpon_Phimpha.pdf (5.51 MB)
PDF icon Kittipong_Sangbuddee.pdf (2.19 MB)
วัฒนา หนูนิล. (2564). การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของประชาคมปลาในแม่น้ำตาปีตอนล่าง. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Wattana_Noonin.pdf (3.74 MB)
วัฒนา หนูนิล. (2564). การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของประชาคมปลาในแม่น้ำตาปีตอนล่าง. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Wattana_Noonin.pdf (3.74 MB)
PDF icon Thanatcha_Songmuang.pdf (2.66 MB)
PDF icon Thanatcha_Songmuang.pdf (2.66 MB)
วริษฐา อิงคสมภพ. (2564). คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีษะเกษ. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Waritta_Ingkasomphob.pdf (801.93 KB)
สุพรรณฉัตร หนูสวัสดิ์. (2564). ปัญหาและแนวทางการพัฒนางานด้านการผดุงครรภ์ไทย. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Suphannachat_Nusawat.pdf (2 MB)
PDF icon Pattarasuda_Prasanpun.pdf (6.35 MB)
PDF icon Sayan_Sangsuwan.pdf (2.62 MB)
PDF icon Konkrai_Nakowong.pdf (6.41 MB)
PDF icon Kanjana_Treejun.pdf (3.26 MB)
PDF icon Kingkaew_Mapong.pdf (4.71 MB)
นิธิศ ธานี. (2564). สวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Nithit_Thanee.pdf (1.61 MB)
PDF icon Netsai_Sirisan.pdf (933.28 KB)
วิจิตรา รุ่งแสง. (2564). แนวคิดเกี่ยวกับเด็กและคุณค่าในวรรรกรรมเยาวชนของสุมาลี บำรุงสุข. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Wijittra_Ruanseang.pdf (3.04 MB)
PDF icon Tanyapon_Asipong.pdf (5.87 MB)
2563
PDF icon Rujira_Wanrerk.pdf (580.24 KB)
PDF icon Arunothai_Ngaopho.pdf (523.74 KB)
PDF icon Arunothai_Ngaopho.pdf (523.74 KB)
แพรวตา ศรีษะโคตร. (2563). กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการวิทยุคลับฟรายเดย์. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Praewta_Srisakhot.pdf (2.3 MB)

Pages