คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2144 results
Title Type [ Year(Asc)]
2563
นภาจริน สุขอ้วน.  2563.  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์ความเป็นมนุษย์เงินเดือนในแฟนเพจเฟซบุ๊ค Group มนุษย์เงินเดือน. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทย Napacharin_Sook-oun.pdf (33.05 MB)
หทัยชนก ศรีสุธรรม.  2563.  ความเป็นไทยในรายการ The mask line Thai. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทย Hathaichanok_Srisutham.pdf (6.62 MB)
ภาสพงศ์ ผิวพอใช้.  2563.  คำแสดงโภชนลักษณ์ในตำราอาหารไทยและลาว : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ. Paspong_Piwporchai.pdf (5.61 MB)
ภาสพงศ์ ผิวพอใช้.  2563.  คำแสดงโภชนลักษณ์ในตำราอาหารไทยและลาว : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ. Paspong_Piwporchai.pdf (5.61 MB)
ธัญญารัตน์ ชุ่มหมื่นไวย์.  2563.  ปฏิกิริยาร่วมระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมต่อสารพฤกษเคมีของใบมะละกอ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ Thanyarat_Chummuewai.pdf (5.1 MB)
ธงสรวง ศรีธัญรัตน์.  2563.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า : กรณีศึกษา ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้ออาคเนย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Thongsuang_Sritanyarat.pdf (38.43 MB)
แก้วตา ดียิ่งศิริกุล.  2563.  ผลของลักษณะฟองอากาศต่อกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Kaewta_Deeyingsirikul.pdf (7.61 MB)
ธนสิทธิ์ สนั่นเมือง.  2563.  ระบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั้น. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Thanasith_Sananmuang.pdf (5.46 MB)
เจมณี ทะริยะ.  2563.  รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมสำหรับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว Jemanee_Tariya.pdf (8.63 MB)
ชาญชัย คงเพียรธรรม.  2563.  ร่องรอยของอารยธรรมเขมรในจังหวัดอุบลราชธานี. Chanchai_Kongpiendham.pdf (57.52 MB)
วณิชชา โนภาศ.  2563.  วาทกรรมกับการสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองในรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชน: การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงพิพากษ์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทย Wanitcha_Nopas.pdf (1.84 MB)
อนุรักษ์ สงัด.  2563.  วิธีการสืบเสาะเพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของแสงและแสงเชิงเรขาคณิต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา Anurak_Sangud.pdf (2.51 MB)
ปฐมพร แววคุ้ม.  2563.  สมบัติเชิงหน้าที่และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของแป้งข้าวกล้องสีและการประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์เส้นกวยจั๊บอุบล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร Patomporn_Waewkum.pdf (3.14 MB)
ศิริวัฒน์ ระดาบุตร.  2563.  แผ่นรองปูพื้นกันลื่นต้านราและแบคทีเรียในห้องน้ำจากยางธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ. Siriwat_Radaboot2.pdf (1.42 MB)
ศิริวัฒน์ ระดาบุตร.  2563.  แผ่นรองปูพื้นกันลื่นต้านราและแบคทีเรียในห้องน้ำจากยางธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ. Siriwat_Radaboot2.pdf (1.42 MB)
2562
กัลยา แสงฉวี.  2562.  กลไกการออกฤทธิ์ของสารสำคัญจากหยีน้ำต่อการเพิ่มจำนวนการเคลื่อนที่และการบุกรุกของเซลล์มะเร็งตับ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ Kanlaya_Sangchawee.pdf (24.41 MB)
ณกรณ์ เที่ยงภักดี.  2562.  การกำจัดน้ำเสียชุมชนด้วยจุลสาหร่ายสีเขียวสายพันธุ์คลอโรคอกคัม ฮิวมิโคลา. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Nakon_Thiangpakdee.pdf (3.79 MB)
จุรีพร วงศ์จันดา.  2562.  การกำจัดสีย้อมมาลาไคท์กรีนจากสารละลายด้วยกระบวนการดูดซับร่วมกับกระบวนการโฟโตคะตะไลซีสโดยใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ตรึงบนแร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Jureeporn_Wongjunda.pdf (3.35 MB)
จุรีพร วงศ์จันดา.  2562.  การกำจัดสีย้อมมาลาไคท์กรีนจากสารละลายด้วยกระบวนการดูดซับร่วมกับกระบวนการโฟโตคะตะไลซีสโดยใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ตรึงบนแร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Jureeporn_Wongjunda.pdf (3.35 MB)
ภัควรัญญู วิจิตรวงศ์วาน.  2562.  การพัฒนาความเข้าใจแนวคิด เรื่องการสั่นพ้องของเสียงโดยใช้กิจกรรมลงมือปฏิบัติ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Pakawarunyu_Wijitwongwan.pdf (26.45 MB)
ภัทราวรรณ ศุภเลิศ.  2562.  การพัฒนาชุดการทดลองโดยอาศัยระบบของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจมโนมติ เรื่องการไทเทรตกรด-เบส. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Phattaravan_Supalert.pdf (117.94 MB)
ภัทราวรรณ ศุภเลิศ.  2562.  การพัฒนาชุดการทดลองโดยอาศัยระบบของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจมโนมติ เรื่องการไทเทรตกรด-เบส. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Phattaravan_Supalert.pdf (117.94 MB)
ชุดาณัฏฐ์ อัครชินวณิชย์.  2562.  การพัฒนานิโอโซมกักเก็บน้ำมันรำข้าวสำหรับนำส่งทางผิวหนัง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ Chudanut_Akarachinwanit.pdf (2.37 MB)
ปายาลักษณ์ สุดชารี.  2562.  การพัฒนาผงซินไบโอติกที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพก่อโรคในทางเดินอาหาร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ Payalak_Sudcharee.pdf (42.22 MB)
อรรถพล กุลบุตร.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหายใจระดับเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมเกมและการลงมือปฏิบัติบนฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Autthapon_Kunlabut.pdf (100.99 MB)

Pages