คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title Type [ Year(Asc)]
2564
คุณานนต์ ศักดิ์กำปัง.  2564.  การศึกษาแนวทางการเพิ่มความสามารถในการรับแรงกระแทกของหมวกกันน็อคโดยการเสริมยางพาราธรรมชาติ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Kunanon_Sakkampang.pdf (11.85 MB)
วรวิทย์ สงวนพันธ์.  2564.  การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบบีบแยกส่วนประกอบโลหิตในอุตสาหกรรมสุขภาพ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Waravit_Saguanphan.pdf (3.16 MB)
ชวลิต บัวพรม.  2564.  การศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Chavalit_Buaprom.pdf (2.91 MB)
ฉัตรพล พิมพา.  2564.  การหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการนำหัวเชื่อมลวดทองคำมาใช้ซ้ำเพื่อลดต้นทุนในกระบวนการเชื่อมลวดทองคำโดยการออกแบบการทดลอง. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Chatpon_Phimpha.pdf (5.51 MB)
กิตติพงษ์ แสงบุดดี.  2564.  การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ขนถ่ายลำเลียงอเนกประสงค์ในอุตสาหกรรมสุขภาพ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Kittipong_Sangbuddee.pdf (2.19 MB)
วัฒนา หนูนิล.  2564.  การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของประชาคมปลาในแม่น้ำตาปีตอนล่าง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Wattana_Noonin.pdf (3.74 MB)
วัฒนา หนูนิล.  2564.  การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของประชาคมปลาในแม่น้ำตาปีตอนล่าง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Wattana_Noonin.pdf (3.74 MB)
ธนัฏชา สองเมือง.  2564.  ความเสี่ยงของการใช้ยาต้านโคลิเนอร์จิกกับการหกล้มในผู้ป่วยสูงอายุ: การศึกษาโคฮอร์ทแบบย้อนหลัง. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกPDF icon Thanatcha_Songmuang.pdf (2.66 MB)
ธนัฏชา สองเมือง.  2564.  ความเสี่ยงของการใช้ยาต้านโคลิเนอร์จิกกับการหกล้มในผู้ป่วยสูงอายุ: การศึกษาโคฮอร์ทแบบย้อนหลัง. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกPDF icon Thanatcha_Songmuang.pdf (2.66 MB)
วริษฐา อิงคสมภพ.  2564.  คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีษะเกษ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Waritta_Ingkasomphob.pdf (801.93 KB)
สุพรรณฉัตร หนูสวัสดิ์.  2564.  ปัญหาและแนวทางการพัฒนางานด้านการผดุงครรภ์ไทย. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์PDF icon Suphannachat_Nusawat.pdf (2 MB)
ภัทรสุดา ประสานพันธ์.  2564.  ผลของการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับโปรแกรมจีโอจีบร้าเรื่องความคล้ายที่มีผลต่อทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาคณิตศาสตร์ศึกษาPDF icon Pattarasuda_Prasanpun.pdf (6.35 MB)
สายันต์ แสงสุวรรณ, พัชรีพร จึงศีลญธรรม.  2564.  ผลของชนิดสารเชื่อมขวางต่อสมบัติไฮโดรเจลที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพของแป้งมันสำปะหลังกราฟด้วยพอลิอะครีลิค/ยางธรรมชาติ เพื่อเป็นวัสดุเคลือบปุ๋ยยูเรียปลดปล่อยช้า. PDF icon Sayan_Sangsuwan.pdf (2.62 MB)
กลไกร นาโควงค์.  2564.  พารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับรอยต่อชนในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด 5083. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Konkrai_Nakowong.pdf (6.41 MB)
กาญจนา ตรีจันทร์.  2564.  มุมมองของเยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสและพฤติกรรมสุขภาพของตนเองในโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกPDF icon Kanjana_Treejun.pdf (3.26 MB)
กิ่งแก้ว มาพงษ์.  2564.  สถานการณ์และมุมมองต่อสมรรถนะวิชาชีพเจ้าพนักงานเภสัชกรรมในประเทศไทย. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์PDF icon Kingkaew_Mapong.pdf (4.71 MB)
นิธิศ ธานี.  2564.  สวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์PDF icon Nithit_Thanee.pdf (1.61 MB)
เนตรทราย ศิริสาร.  2564.  อิทธิพลของสิ่งเร้าภายในและสิ่งเร้าภายนอกที่ส่งผลต่อส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้าตามกระแสนิยมของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Netsai_Sirisan.pdf (933.28 KB)
วิจิตรา รุ่งแสง.  2564.  แนวคิดเกี่ยวกับเด็กและคุณค่าในวรรรกรรมเยาวชนของสุมาลี บำรุงสุข. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทยPDF icon Wijittra_Ruanseang.pdf (3.04 MB)
ธันยาภรณ์ อสิพงษ์.  2564.  แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ชุมชนบ้านสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการPDF icon Tanyapon_Asipong.pdf (5.87 MB)
2563
รุจิรา วันฤกษ์.  2563.  กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจศัลยกรรมเพื่อความงามบนใบหน้า:กรณีศึกษากลุ่มผู้ใช้บริการในจังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Rujira_Wanrerk.pdf (580.24 KB)
อรุโณทัย เหง้าโพธิ์.  2563.  กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการสำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสุกรสำเร็จรูปในเขตอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Arunothai_Ngaopho.pdf (523.74 KB)
อรุโณทัย เหง้าโพธิ์.  2563.  กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการสำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสุกรสำเร็จรูปในเขตอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Arunothai_Ngaopho.pdf (523.74 KB)
แพรวตา ศรีษะโคตร.  2563.  กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการวิทยุคลับฟรายเดย์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทยPDF icon Praewta_Srisakhot.pdf (2.3 MB)
ณัฐจรัล จันทร์หอม.  2563.  กลวิธีการแปลเพลงเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษาในบทเพลงจากภาพยนตร์การ์ตูนที่แปลโดย ธานี พูนสุวรรณ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทยPDF icon Nattacharan_Chanhom.pdf (3.46 MB)

Pages