คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is ทราย  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ตีเพชร ไชยศล.  2554.  การหล่อแบบเปลือยด้วยทรายแม่น้ำโขง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Teepead_Cha.pdf (23.63 MB)