คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การอบแห้ง  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ธนภัทร สุวรรณกูฎ.  2550.  การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งโดยใช้ลมร้อน และอินฟาเรดไกล. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Tanapat_Suw.pdf (6.61 MB)
พูลทวี ศรพรหม.  2550.  การเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Pooltawee_Sornprom.pdf (93.04 MB)