คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การผลิตเบียร์  [Clear All Filters]
2548
สระแก้ว, กนกวรรณ. (2548). กระบวนการหมักเบียร์ด้วยยีสต์ที่ถูกตรึงบนแกลบ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Kanokvan_Sra.pdf (62.29 MB)