คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การขึ้นรูปถังพลาสติก and Author is ไพลิน แนวจำปา  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ไพลิน แนวจำปา.  2562.  การพัฒนาหัวเผาวัสดุพรุนขนาดเล็ก. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Pailin_Nawchampa.pdf (8.61 MB)