คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is การตัดสินใจของลูกค้า  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ฐานิสร ไกรกังวาร. (2561). การตัดสินใจใช้ครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Thanisorn_Kraikangwarn.pdf (803.36 KB)