คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การรักษาเบาหวานด้วยยา  [Clear All Filters]
2561
พรพันธ์ เฉลิมรัมย์. (2561). ยาลดความดันโลหิตและการเกิดโรคเบาหวานในคนไทย. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pornpun_Chalermrum.pdf (1.6 MB)