คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is กระแสไฟฟ้า--การศึกษาและการสอน  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
อุทุมพร ศรีสาคร.  2556.  การเพิ่มผลสัมฤทธิ์และความรู้คงทน เรื่อง กฎของโอห์ม โดยใช้การทดลองอย่างง่าย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Utumporn_Srisakorn.pdf (28.42 MB)