คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การประหยัดน้ำมัน  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
เดชชาติ เชิดชัย.  2556.  การศึกษา และพัฒนาระบบการฉีดเชื้อเพลิงของรถจักรยานยนต์เพื่อประหยัดน้ำมัน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าPDF icon Dejchart_Cherdchai.pdf (33.94 MB)