คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 3 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การกำหนดงานการผลิต  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ศิวัช แต่งประกอบ.  2556.  การพัฒนาวิธีการฮิวริสติกสำหรับการแก้ไขปัญหาการตัดวัสดุ : กรณีศึกษา วาสนาอลูมิเนียม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Sivach_Tangprakob.pdf (23.87 MB)
อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา.  2561.  การใช้วิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างในการวางแผนเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Udompong_Ketsripongsa.pdf (2.16 MB)
พีระวัฒน์ โชคณัติ.  2557.  วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างเพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินทางไปในงานซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Peerawat_Chokanat.pdf (68.45 MB)