คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การบำบัดน้ำ  [Clear All Filters]
2556
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์. (2556). การบำบัดอาร์เซนิคในน้ำโดยพืชน้ำ. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Prasongsom_Punyauppapan.pdf (903.56 KB)