คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Keyword is การกระจายตัวของอุณหภูมิ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ปกรณ์ อุ่นไธสง.  2557.  การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิในเหล็กที่เชื่อมด้วยวิธีเสียดทาน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Pakorn_Auntaisong.pdf (1.74 MB)