คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การจัดการคุณภาพน้ำ  [Clear All Filters]
2555
วิลาสินี ไชยจันทร์.  2555.  การประเมินคุณภาพน้ำลำเซบาย พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม Vilasinee_Chaiyajan.pdf (1.62 MB)