คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การดูดซึมและการดูดซับ and Author is ปวิชญาดา ญาวงศ์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ปวิชญาดา ญาวงศ์.  2557.  การกำจัดแคดเมียมจากสารละลายโดยใช้เปลือกส้มโอ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Pravichyada_Yawong.pdf (573.46 KB)