คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การมีส่วนร่วมทางการเมือง--อุบลราชธานี and Author is พรภัสสร อิศรางกูรณอยุธยา  [Clear All Filters]