คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การกำจัดฟีนอล  [Clear All Filters]
2558
อภิญญา อ่อนสาร. (2558). การกำจัดฟีนอลโดยเปอร์ออกซิเดสในถังปฏิกรณ์เยื่อกรองอัลตราฟิวเตรชั่น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Apinya_Onsarn.pdf (22.14 MB)
2556
จุฑามาศ ปัดภัย. (2556). การกำจัดฟีนอลด้วยเอนไซม์แลคเคสหยาบตรึง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jutamas_Padpai.pdf (37.35 MB)