คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การกำจัดฟีนอล  [Clear All Filters]
2558
อภิญญา อ่อนสาร.  2558.  การกำจัดฟีนอลโดยเปอร์ออกซิเดสในถังปฏิกรณ์เยื่อกรองอัลตราฟิวเตรชั่น. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Apinya_Onsarn.pdf (22.14 MB)
2556
จุฑามาศ ปัดภัย.  2556.  การกำจัดฟีนอลด้วยเอนไซม์แลคเคสหยาบตรึง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Jutamas_Padpai.pdf (37.35 MB)