คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is CRT  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ปุณณภพ โสภาพันธ์. (2559). การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขยะแก้ว CRT เป็นวัสดุกำบังรังสี. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Poonnaphob_Soppapan.pdf (2.42 MB)