คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Asc)] Type Year
Filters: Keyword is ผลิตภัณฑ์ข้าว--การผลิต  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
บุษญา พัตรา.  2559.  ผลของพันธุ์ข้าวต่อสมบัติของแผ่นเมี่ยง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารPDF icon Bussaya_Phat.pdf (2.59 MB)