คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การสื่อสารชุมชน  [Clear All Filters]
2552
ศรีเมือง เจริญศิริ.  2552.  นโยบายวิทยุชุมชนในประเทศไทย. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์