คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การสืบค้นฐานข้อมูล  [Clear All Filters]
2551
ภาวิดา ไตรรัตน์พิศาล.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลนักบุญในศาสนาคริสต์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท