คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 10 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  [Clear All Filters]
2551
สาคร ส่งเสริม.  2551.  การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาพื้นที่เหมาะสมสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
ยุพยงค์ พาหา.  2551.  การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการควบคุมและป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
สุมิตร ช้อยเพ็ง.  2551.  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกในอุทยานแห่งชาติภูจอง -นายอย จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
มหิศธร ชุมแสง.  2551.  โปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามนักเรียนจากแหล่งอบายมุข กรณีศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Mahisathon_Chumsaeng.pdf (53.06 MB)