คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is gene analysis  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ขจรพงศ์ ดาศรี.  2550.  การผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดยวิธีชีวภาพจากเปลือกผลไม้. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพPDF icon Kajohnpong_Dasri.pdf (72.79 MB)