คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is 16S  [Clear All Filters]
2550
ขจรพงศ์ ดาศรี. (2550). การผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดยวิธีชีวภาพจากเปลือกผลไม้. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Kajohnpong_Dasri.pdf (72.79 MB)