คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การระคายเคืองผิว  [Clear All Filters]
2555
ภณิกชา วิชยปรีชา.  2555.  การพัฒนาตำรับยาฟีนาสเตอไรด์ในรูปแบบโปรนิโอโซมเพื่อเพิ่มการซึมผ่านทางรูขุมขน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติPDF icon Panikchar_Wic.pdf (6.06 MB)