คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is shock wave  [Clear All Filters]
2555
ชัยเดช เกษมนิมิตพร. (2555). การศึกษาคุณลักษณะของลำพุ่งของเหลวความเร็วสูงในน้ำ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Chaidet_Kasamnimitporn.pdf (3.16 MB)