คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การวางผังโรงงาน--การออกแบบ  [Clear All Filters]
2556
สุพัฒน์ แนวจำปา. (2556). การปรับปรุงกระบวนการผลิตท่อสูบน้ำด้วยวิธีการวางผังโรงงาน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Supat_Nae.pdf (16.84 MB)