คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is กระบวนการยุติธรรม--อุบลราชธานี--การมีส่วนร่วมของประชาชน  [Clear All Filters]
2553
ประเวช จันทร์ฉาย. (2553). เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Prawech_Jan.pdf (108.52 MB)