คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Asc)] Type Year
Filters: Keyword is การพัฒนาชนบท and Author is อรทัย เลียงจินดาถาวร  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
อรทัย เลียงจินดาถาวร.  2553.  กระบวนการเรียนรู้เชิงนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) Orathai_Lie.pdf (88.37 MB)